باغ خیال

لایحه بودجه قسمت دوم

بودجه بخش فوتبال راخرج بخش امنیت دفاعی کنیم.به این نتیجه رسیدن تفکریک کشورجنگ زده درنوع اول هست.بودجه بخش فوتبال وسرگرمی راخرج گازرسانی به مناطق مختلف میکنیم.این هم نوع دیگرخرج کردن پول صادرات گازدرشرایط تحریم درکشورجنگ زده هست.

بودجه کالای اساسی هم دردل بودجه فوتبال برای ملت جنگ زده هست.چون بدون فوتبال کشورجنگ زده ونیروهای مسلح آن وامنیت آن به خطرنمیافتد.

درواقع اگرفرض شودفوتبال چیزمضخرفی هست یک کشوردرگیرمشکلات تحریمی وامنیتی وزیرساختی بهتراداره میشود.

اماعده ای خاص بودندکه رانت بالادرفوتبال داشتندومداوم ازحق الناس میخوردند.این افرادبیشتردراغتشاشات تاثیرداشتندچون موجب کاهش قدرت خریدوتولیدنسل یک ملت بودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

لایحه بودجه قسمت اول

پردردسرترین بخش یک کشورلایحه بودجه بود.درلوایحی که درآن کاهش یارانه تولیدبه چشم میخوردهزینه سربارزیادبود.درواقع کسری بودجه رخ میداد.ازطرفی یارانه راهی برای جبران کاهش قدرت خریدبودوراهی برای ازبین بردن وابستگی به خارج ازکشورنبود.ازطرفی کشورهای درگیرتحریم به یکدیگرهنگام رسم همسایه محوری میبایست خدمات میدادند.اگردرآلمان وکشورهای فمنیستی خدمات جنسی وجودداشت آن کشوربیشترموردمهاجرت انتخاب میشد.اتفاقی که درایالات متحده نیزبوجودآمده بودناشی ازنیازجنسی بیشتربود.نیازبه همه چیزیک معنی خاص راداشت رقابت برسرهمه چیز.

کشورهابرای بدست آوردن درآمدبیشتردربودجه ردیفی رانیزبه خدمات جنسی اختصاص میدادند.جالب تراین بودکه بعدازمدتی رسم سقط جنین وکشتن نوزادنامشروع بوجودمیامد.

صیغه موقت رسمی بودکه درایران بوجودمیامداین اثرهمان رقابت بود.درعصرتبلیغات هم فردی که اهل خدمات جنسی نباشدبازنده بازی بود.چون پول کمتری دربودجه بوجودمیامد.هزینه پرداخت قبوض بیشترخانوارهای زیرخط فقرازخدمات جنسی بود.

پدرهاومادرهاهم درهنگام آغوش گرفتن قبربعدازسی سال قبرشان بابیل مکانیکی یایک جنگ تمام عیاربرسرمساحت بیشترزیرورومیشدقبری که برایش پول پرداخته بودندوپولی که بابتش خدمات به بودجه کشورشان داده بودندبسادگی خاکسترمیشدوفرددیگری درآن دفن میشد.گاهی اوقات باستان شناسان آینده آنهارازیریک کوه میافتندوبعنوان تاریخ ده هزارساله یک کشورسندمیزدند.انسان هاهمه چیزخواروهمه چیزپرست بودند.این نقطه ضعف آنهادردرک دنیای اطلاعات پیرامونشان بود.حتی نمیدانستنددردارفانی به هم عشق ورزیده اندیاخیانت کرده اندودردارباقی به چه فردی عشق میورزندوبه چه فردی نیازدارند.

بودجه کلمه ای وزین برای انتخاب بندبندجزییات زندگی وتمدن بشرنبودبلکه کلمه ای وحشتناک وترس آوربود.بشربرای بودجه همه کارمیکردبخاطرش کلی پول خرج فوتبال وخدمات جنسی وقوانین وانتخاب نماینده مینمودامادرکنارش بدنبال رفع فقروگرانی وافزایش رفاه وامنیت نمیرفتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

وحشت درمیان ثروتمندان قسمت دوم

اکثرثروتمندان عاشق دانستن زمان معامله دربورس بودند.زمان معامله وتعددتعطیلی های رسمی وغیررسمی نقش مهمی درتعیین نرخ یک کالاداشت.وقت کشی ازنگاه سرمایه دارهابه معنی ضرربودوازنگاه تولیدکنندگان کالاوخدمات به معنی فرصت بود.

یک فرصت که درفاصله زمانی شروع دادوستدایجادمیشدحکم تخفیف راداشت.فرض کنیدوام ساعت9پرداخت شودوبعدازیکسال ساعت ده پرداخت شود.این یکساعت اضافه بدون جریمه مساوی این میشودکه تولیدکننده کالابیشتروقت برای تولیدداردبه معنی تخفیف زمانی محاسبه میشود.ثروتمندان دوست داشتندساعت9همه دادوستدهاانجام شودویکساعت بعدشاهدقدرت خریدکالابرای ثروتمندوتولیدکننده باشند.درشرایطی که درطی یک ساعت تولیدکننده بیشترکالاتولیدکرده باشدثروتمندباکاهش قدرت خریدی که داردچکارمیتواندبکند؟نکته اول دست به شایعه پراکنی ضدتولیدکننده میزند.نکته دوم تمام ارکان کشوررازیرسوال میبردکه به چه علت شاهدسودبرابرنیست.تولیدکننده درانتهاکالاروی دستش میماندوخریدارنخواهدداشت.مصرف کننده نیزگرایش به کالای خارجی پیدامیکند.تولیدکننده تمام سودوعایدی کارگررامدیون خریدمصرف کننده است.حالاکه مصرف کننده نمیخردباتحریم صادراتی نیزمواجه میشودوبعددومینووارکارگران مقابل نولیدکننده اعتراض میکنند.

تولیدکننده فقط بعلت شصت دقیقه ضررمیکند.این تمام قصه نخواهدبودمرحله بعدشروع تن فروشی زنانی هست که سرپرستشان خرجشان ازهمان تولیدکننده بود.

نوع خاص تری هم وجوددارداین وحشت بین اپراتورهای مخابراتی ونهادهای امنیتی هست.تصورکنیدعده ای ازبانک هاتنفرپیداکنندودرکنارآنهاپاساژیامطب یک دکترکه صلواتی مریض هارادواودرمان میکندباشداین عده معترض بانک راآتش میزننددرکنارش یک پاساژیامطب یک دکترکه صلواتی بیماران رادوامینمودیاحتی یک ارگان مختص مخابرات آتش بگیرد.

همیشه وحشت درمیان ثروتمندان وجوددارد.یک فردسمت کالایی میرودکه ارزان هست وقتی گران میشودمانندبهره وام بانکی درکنارش بانک وخیلی دیگرازمواردمهم درگیرنزاع وآتش سوزی میشود.

زمان تعمیریک وسیله بیش اززمان خریدیک وسیله است اگرفردی توان تعمیرنداشته باشدبه ناچارسمت خریدمیرودوقتی همه مواردگران شودونابودوازدست رفته شوددریک آشوب یایک زلزله یایک سیل افرادچگونه شکم خودوخانواده رادرمان میکنند.

یک پتک به قدرت خریدمانندیک جرقه برای دلال هاوسفته بازهاست.کالایی که موردنیازهست اگروارداتی باشدنیازبه ارزخارجی پیدامیکندواین مکان جهت رخنه سودجویانی هست که درگذشته همه چیزرانابودمیکردندتابخورندوببرند.دلالان میوه وپسته وآجیل وبنزین وذغال سنگ وحتی باتری رادیوبرای مناطق دچارقطعی برق وگازواردعمل میشوند.آنگاه بایدگفت جهت حفظ بقاماهی پانصدهزارتومان بایدبه بیمه پرداخت که ترمیم مشکل رادرحدی که افرادبتوانندیک آموکسی سیلین ودیفن هیدرامین وقرص سرماخوردگی رابه رایگان تهیه کنندخواهدنمودوالباقی صلواتی محاسبه نمیگرددهمین اتفاق باعث افزایش تورم نقطه به نقطه میگردد.بیمه نیزمکانی جهت اختلاس همچون بانک میگرددوشرکت بیمه هم باضررمواجه میشودخواه خصوصی باشدخواه دولتی باشدوقتی نارضایتی حاصل شودبدترازگذشته برای آینده رامتصورخواهیدشد.زیرساخت هاوخودپردازهایی که ازکارمیافتندواینترنت وغیره همگان درگیرمیشوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

کاهش دستوری نرخ سودسپرده قسمت اول

عواقب فراوان کاهش دستوری نرخ سودسپرده راهررئیس جمهوری درنظرنمیگرفت.علت اول که مهمتربوداین بودکه سرمایه ازنقطه الف به نقطه ب میرفت.این به معنی کمبودنقدینگی درنقط الف وکمبودقدرت خریددرنقطه الف وکاهش تقاضای خریددرنقطه الف بود.

زیادبودتولیداتی که درنقطه الف امحامیشداین امحابخاطرکاهش تقاضاوکاهش ثروت درنقطه الف بود.

نقطه الف واردفازکاهش جمعیت ومهاجرت وکشف حجاب ودرگیراعتیادوبیکاری میشدوقتی پول درکارحلال نچرخدسمت کارحرام وفسادمیرود.

بشکل کامل پول درنقطه الف اگروجه رایج دنیاباسودصفردرصدباشدوازطرفی ناخواسته تولیدزیادشودبصورت جزبه جزوآهسته آهسته کشورسمت انتشارپول بدون پشتوانه میرود.یعنی دلاربدون پشتوانه اماوقتی همه قبولش دارندمشکلی بوجودنمیایدولی وقتی لیرترکیه.روبل روسیه.پوندانگلیس.ریال ایران وروپیه هندباپشتوانه طلاچاپ شونداتفاقی که درنقطه الف رخ میدهدباشرط سودبالای سپرده که قرارهم نیست درمدت طولانی پرداخت شودرخ میدهد.افرادشش ماه کارمیکنندوبعدبعلت نبودتقاضابیکاری وبدهی بوجودمیایدوبعدهمه به سمت نقطه ب روانه میشوندیادرنقطه الف معتادمیشوندومیپوسندومیمیرند.

این سخنان رادونالدترامپ به رئیس کل بانک فدرال رزرو میگفت امااوگوش نمیکرداومیگفت سودسپرده راکاهش دادن درایالات متحده مشکلی ایجادنمیکندبلکه درایران ودیگرکشورهامشکل سازمیشود.این یعنی تولیدوصادرات یک کشوررانشانه گرفتن.امابانک هاتوان تحمل نان خورهایی که هرسال هزینه شعبه راافزایش بدهندنداشتند.بیشتربانک هادرایالات متحده سمت ورشکستگی میرفتندواین دونالدرامتحیرمینمود.اومیگفت بایدبانک هاقدرت ضربه زدن به اقتصادنقاط مختلف راداشته باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

مصلحت دونالدترامپ قسمت دوم

دونالددلش میخواست یک تنه همه مشکلات جهان راحل کند.این اقدام اومنجربه ایجادستون شایعات میگردید.

بعنوان نمونه تمام پول جنگ های خودراازعربستان میخواست بگیردوبه عربستان جهت دفاع ازآرمان های متزلزل سربازمیفرستاد.

جاه طلبی اوباعث میشدتمام تمرکزخودرابرروی پولی بگذاردکه انتهایش کشتاروآلودگی زیست محیطی بود.بزبان ساده اوداعش رابوسیله عربستان درعراق ضدایالات متحده تجهیزمینمود.این خبرواردوزارت دفاع ایالات متحده شده بودکه عربستان جهت تامین کسری مالی سلاح رابه تجزیه طلب های خاورمیانه میفروشدوبدنبال تقابل جنگی بزرگ درجهان است.این تقابل جنگی باعث تکه تکه شدن سگ هامیشدتاجهت خوراک به عنوان سوپ استفاده شوندازنگاه وهابیون خون شیعه حلال بودوآنهارامیخواستندتکه تکه کنند.

وهابیون شیعه رابعنوان سگی میشناختندکه مداوم پارس میکند.

وهابیون دررابطه باسنی هانیزاینگونه فکرمیکردند.آنهاهمه افرادراساده لوح میدانستند.

دونالددرآستانه نابودی بوداینبارعربستان سلاح رابه داعش والقاعده میفروخت.این سلاح های مدرن باخطرمهندسی معکوس وارتقاضدآرمان های متزلزل اوبودند.بهتربودتمام پشتوانه مالی خودراصرف یک صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت مینمودوسمت کمک به نیازمندان قدم برمیداشت.ساده بودسودماهانه صندوق بادرآمدثابت بعنوان یارانه نقدی پخش میگردیدواعتباروآبرومیخرید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

اربابان مرگ قسمت اول

کیم جونگ اون بشکل کامل باکاخ سفیدمشکل داشت.همین مشکل رافرانسه وانگلیس وایران وروسیه وچین ولبنان ورژیم صهیونیستی باکاخ سفیدداشتند.اینکه چه آیینی صحیح است درامورسیاسی واقتصادی مهم بود.آیین صلح اگربرای همه باشدپس نبایدفروش سلاح صورت گیرد.تجاوزجنسی رخ دهدهمه ازهمه نعمات بشکل مساوی برخوردارخواهندبود.مساله بزرگ چه بود.چه مدل تنشی راکاخ سفیدنشین هادرجهان پیرامون خودبوجودآورده بودندکه دیگران آن رامزاحم میدیدند.واقعیت این بودکه سربازان ایالات متحده که اکثرآنهاعمومادرتیررس ماهواره های کشورهای مختلف بودندکشته میشدندولی نمیفهمیدندباکدام کشوردرحال جنگ هستند.ایران.فرانسه.انگلیس.اسرائیل.لبنان.یمن.عربستان سعودی.عراق.افغانستان.سوریه.ترکیه درکل دنیاحکم پلیس برای جهان راداشتندیایک متخاصم.پس ازکشته شدن سرخپوستان آمریکابدست انگلیسی هاچرانبایدباانگلیس بجنگند.پس ازحادثه یازده سپتامبرچرانبایدباعرب هابجنگند.پس ازتیراندازی درمدارس چرانبایددربرابرسلاح لباس ضدگلوله تن کنند.هزارعلت وجودداشت وهیچکدام مشکلشان راحل نمینمود.حتی ازحمله اتمی به ژاپنی هاهم عذاب وجدان نمیگرفتند.یاترکاندن هواپیماهای مسافربری.فقط میفهمیدندبایدمانندشیردرمیدان جنگ باشند.امااین میدان جنگ مملوازماهواره کشورهای مختلف بود.مملوازرادارهای مختلف بود.حتی به اینکه به کشوری که سلاح اتمی وبدترداردهم جهت دفاع فکرنمیکردند.

مثل همیشه درگیرفقروگرانی بودندوداشتندبه این فکرمیکردندکه ای کاش خاک بودندودیگربدنیانمیامدند.این اتفاق رااربابان مرگ دوست داشتندهمان افرادی که پشت درهای بسته مذاکره میکنند.درنگاه جنگ طلب هاوثروت اندوزهامنابع طبیعی ومعدنی الویت داشت.اتفاقی که درجمهوری کنگورخ میداددرهرکشوردیگری هم رخ میداد.جنگ برسرثروت که باعث بوجودآمدن افرادتعلیم دیده جهت نابودی زیرساخت کشورهامیشدسلسله واروجودداشت.

مانندجنگ های بزرگ تاریخی سلسله برتروسلسله بدترهمیشه بوجودمیامدند.

هلاک میشدندتنهاافرادی که به راحتی عمرخودرامیسوزاندندجهت ایجادهرج ومرج درکشوری دیگروبوجودآوردن فرهنگ مشابه.این افراددنبال نام ونشان برتربرای پس ازعمردنیوی خودنبودندتنهامیخواستندقدرت وبرتری خودرابابوجودآوردن آشوب ناشی ازگرسنگی دادن به کشوری دیگربه دنیاثابت کنندبدون اینکه درنظربگیرنددرآینده چه میزان آسیب های زیست محیطی دارندوچه میزان منابع برای سیرکردن نیروی فکری وبدنی افرادخودخواهندداشت.هرزیرساخت که بعدازچندسال ساخته میشدوبه آنی نابودمیشدرابطه مستقیم بازمان طول کشیدن ساختنش راداشت.بسیاربودندمادرانی که دراثرتن فروشی های پی درپی برایشان خانواده مهم نبودوبسیاربودندمردهایی که اگرتسلیم میشدندباشرایط کارامدی دولت بدترین کشورجهان مواجه میشدند.دولت هایی که یک جاده آسفالت شده سالم بدون جنگ  نداشته باشندیایک جنگل خواری بعلت مهاجرت نکردن ملت جنگ زده نداشته باشندهمواره بهترین مقصدودرآمدزاترین کشوربودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

بالای شهروپایین شهرقسمت اول

قلهک منطقه بکروزیبایی هست.بهترهست به آنجارفته وآنجاسکونت کنیم.نوراگفت مامانی مامانی اونجاهمه دوستان من هستن؟فائزه گفت هه عزیزم غصه نخورباتلگرام باهاشون درارتباطی هروقت خواستی لیزمیخوریم سمتشون.

نورانگاهی یاس آلودبه تهران داشت هوای آلوده تهران درفصل پاییزباعث شده بودآسم بگیردولی مادرش این مطلب رانفهمیده بودکه روزی قلهک دریک زلزله اوراسمت جایی میفرستدکه امتدادراه تباهی خواهدبود.این زلزله میتوانست آلودگی هوای بیش ازحدانتظارباشدیاهراتفاق نحس دیگری.

هرروزنورابایک گربه درکنارسفره بامادرش غذامیخورداسم گربه راحامدگذاشته بود.دخترهاهرحیوانی رایک اسم میگذاشتند.معمولاهرکسی رادوست داشتندهمان اسم راروی آن میگذاشتند.گاهی اوقات اسم گربه شباهت زیادی باپسرهمسایه داشت.وقتی اسم گربه راصدامیکردندهمان لحظه پسرهمسایه دم دربود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

فضای ایزوله شده قسمت اول

حامدپرازشوروحرارت به النازنگاه میکردیک چیزی مثل حاجت خواستگارهایی که نیمه شب باقرص خواب پشیمون بشونددربرق چشمش بود.ازاوخوشم نمیامدفردی عصبی بود.پارکینسون هم داشت.وهزارمرض صعب العلاج مرتبط بااعصاب.تمام توجیه اودرروابط زمان بود.همینکه باران میباریدمیگفت ببخشیدباران میامدودیربه ملاقات شماآمدم.نمیفهمیدم النازبخاطرچه چیزحامدرادوست دارد.

کم کاری النازتوآزمایشگاه خون، منوحرص میداد.بیشترمادرش حرص میخورد.نگاهش مداوم به زمان حال نبود،فقط مشغول رویاپردازی بود.اینکه خانه ای باحامددرجردن داشته باشد،رویایی ترین آرزویش بود.سبک کردن بارآزمایشگاه بدست من بود.همه رانرمال مینوشتم.

تصمیم النازهم همین سلیقه راتجویزمیکرد.جدای تجویزداروبدست پزشک مانیزدستی درتجویزجواب به ملت معتادبه قرص کدئین دارداشتیم.

تقریباازسال1375جواب های آزمایشگاهی راغلط میزدیم.چون درکل هیچ بلدنبودیم ومدرک خریده بودیم باعشوه ونازنزداساتید.راحت بودیک مشت پول گرفتن بابت جواب آزمایش غلط.البته گاهی اوقات دکترهامیفهمیدندومریض کمتری سمت آزمایشگاه میفرستادند.

تقابل ماهم تبلیغ بودوتبلیغ.

النازهمیشه سمت اوغش میکرد.ساعت های مختلفی ازشبانه روزرابه پریدن ازاین شاخه به آن شاخه مشغول شده بود.عین بلبل شده بودبرای فردی تب میکردکه سیاهی لشگرپدرومادرش بود.درواقع صدمشکل درسرراه برای ازدواج داشت.تمام پولش ده میلیون تومان بودکه یک مترقبردربهشت زهراهم نمیشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

مامورمخفی قسمت اول

درخانه ویلیام مداوم دنبال خودارضایی بود.افرادعاقل ازروی غریزه تصمیم نمیگیرندوبه همین علت دنبال ازدواج نمیروند.اومیدانست درمحلی که سکونت میکندجنس های مونث معتادبه منی وجوددارندکه بخواهندبدون انجام سکس لباس اوراتجسس وشستشودهند.منی اوروی لباس حکم پول شستن لباس راداشت.دربین افرادداعش اومتخصص دراستعمارفکرافرادبود.مداوم میگفت خودارضایی گناه کبیره هست.اماخودش اهل اینکاربودچون دلش نمیخواست لباس خودرابشوردازاعتیادزنان داعشی به منی سواستفاده مینمود.اوداوطلب شده بودتادرجنگ خاورمیانه علیه داعش بجنگد.امادربین داعشی هاافرادی که اهل سکس نبودندمجنون شناخته میشدندازاین جهت داعشی هابااوکاری نداشتند.

احکام مختلف داعش درکتاب هایی نقش میبست که ازاساس پایه لواط وجنگ افروزی بود.به دلارپول برای کاغذاین احکام خرج میگردید.کشته شدن افرادوابسته به احکام خرافی داشت.درعین حال افرادمبتلابه ایدزهم درمنطقه ای که اوبودزیادبودند.انواع بیماریهای مختلف درمیان داعشی هابواسطه احکامی همچون صیغه موقت یاصیغه ساعتی یاصیغه99ساله بوجودمیامد.زنان فقط جهت بهره بردن ولذت جویی ولذت آفرینی آفریده شده اندتاجایی که دراحکام قرآن داعشی هاهم ذکرشده بوددربهشت مردان وزنان همچون حوریهای بهشتی درنهرهایی که ازآن شیرروان هست افرادبایکدیگرسکس میکنند.هیچوقت کسی نمیپرسیدکدام مرجع معتقدبه حروف خرافی هست.همیشه افرادفکرمیکردنددراین دنیاوآن دنیاباحوریان بهشتی قرارملاقات دارند.

ویلیام ماموریت دیگری هم داشت وآن تولیدموادمخدربرای مغزهای سالم وکپک نزده بود.اوازجمله افرادی بودکه باوجودلباس جنگ پوشیدن برعلیه داعش اقدام به کشت خشخاش درافغانستان ودرآینده درعربستان مینمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تورم نقطه به نقطه قسمت اول

تورم تک رقمی هست این سخن مسئله سازهای نظام درایران بود.

درخوردنیهاگوشت ترمزبریده بودودرنخوردنیهاموبایل وخانه درحدی رشدقیمت یافته بودندکه هیچ فردی نمیتوانست بگویدتورم تک رقمی هست بلکه میگفت تورم بیش ازدووسه وچهاررقم هست.سودخوابیدن پول دربانک هابانرخ پانزده تابیست وسه درصدتعیین شده بود.

تنهاخواسته ملت شهیدپرورگرفتن خانه نوسازبود.اماباگذشت زمان هنگام تحویل افرادصاحب خانه فرسوده ای میشدندکه بایک زلزله سریع فرومیریخت.باقدرت خریدمسکن ودارووگوشت وغیره که نداشتندهم میشدگفت فقرزدایی توسط مسئله سازهاکه باپول رای میخریدندوازاین دست به آن دست مینمودندشکل نگرفته بود.

به سادگی میشدآینده کشورراحدس زد.روزی پادشاهی مداوم به ملت خودظلم وستم مینمود.ملت اوهم مداوم ازکشورفرارمیکردندتادرجایی دیگرزادوولدکنندوزندگی تشکیل دهند.

روزبه روزتعدادملت زیرنفوذشاه کاسته شد.کسی نبودکه سمت جبهه جنگ بادشمن برود.همه سمت مملکت همسایه شاه مهاجرت نموده بودند.شاه هیچ فردی راجهت دفاع ازمرزنداشت.چون رشدجمعیت منفی بود.شاه زندگی خودرادرباتلاق دشمن میدیدوهیچ فردی به اویاری نمیرساند.چون اوزنده ماندن افرادراگروی دشمن خودمیدید.

دیگرهیچ عیدی درکشوری که ملتی کم داشته باشدشکل نمیگرفت وهیچ شادی بررخسارشاه نبود.

شاخ تولیدداخل بدست واردکننده شکسته این حرف راهمه زده بودندولی شاه گوش نکرده بود.تمام ملت باقیمت گوشت کیلویی110هزارتومان مواجه هستنداماشاه گوش نمیکرد.تمام افرادسمت ازدواج نمیرفتن شاه کاری نمینمود.پس منطقی بودفردی راسمت دفاع ازخودنداشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

شطرنج باگرگ هاقسمت اول

درتقابل نظامی دنیامعاهدات نقش بزرگی داشتندنمونه بارزآن برجام بود.برجام معاهده ای بودکه درشورای امنیت وتونشده بود.بلکه توسط رئیس جمهورایالات متحده وتوشده بود.

ایرانیان به خوبی معنی زمان ورسانه رامیدانستند.هرچه زمان بیشتری ازبرجام ونقض عهدنامه میگذشت خلیج برجام متشنج ترمیشدیک سفره پرازماهی برای دونالدترامپ یک سفره پرازجنس مونث برهنه بود.

شرکت های مختلف درقبال نبوددادوستدبایک کشورزیان ده میشدندوبشکل کامل موجی ازبیکاری بوجودمیامد.

دراین دنیای بی بدیل متشنج شده گونه های بی شماری ازموجودات روش مختلفی راجهت رسیدن به نیازخودانتخاب مینمودند.

اگردریک کشورقیمت بنزین خودروافزایش میافت بعلت کمبودبنزین دریک منطقه تن فروشی وفحشارخ مینمود.زنان برهنه میشدندتاپول یک باک بنزین خودروتهیه شود.این اقدامات باعث میشدفرهنگی جدیددردنیامنتشرشود.فرهنگی که ساختاریک کشوردیگررامختل مینموددرواقع ضدفرهنگ شناخته میشدوفردازهمه جابی خبرسرش بریده میشد.

این اتفاقی بودکه برای نظامیان ناتوبدست گروه های تکفیری رخ مینمود.

افراددودسته بودنددسته اول مهارت برقراری رابطه رابلدنبودندودسته دوم مهارت برقراری رابطه رادربی حجاب بودن میدیدند.

میراث آدم که باخلع لباس شدن توسط وسوسه ابلیس ازبهشت برین آمده بود.به نسل دیگری به ارث میرسیدواین ارث نتیجه ای جزکشتارنداشت.

درگیری مزدوران مداوم گسترش میافت.عده زیادی که بعلت بی پولی کشف حجاب مینمودندبدست گروهک داعش سربریده میشدند.یادرجنبش ضدنظام سرمایه داری بااسلحه فلش بال کشته میشدند.درهردوحالت برای یک حاکم مستبداین اهمیت داشت که تعدادنان خورهاکمترشوند.

این میوه میتوانست حتی اینترنت بین الملل باشد.درآن هرنوع اطلاعاتی بودکه ریشه خانواده های مختلف رابزند.

میوه ممنوعه درسال1398برای افرادزیادی به هنگام آتش گرفتن721بانک وسوختن پول وعقب افتادن حقوق هااینترنت بودکه شکم سیرکن نبودولی خیلی ازنهادخارجی درکنارش منافع داشتندوبخاطرش حاظربه تحریم وزیروشوارای امنیت ملی وحتی مجلس شورای اسلامی نیزبودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

اتاق هاي فكردركاخ سفيدقسمت أخر

اينكه سلاح فروخته شده دراثرتعويض محل فروش يامدت زماني بالاارزش بالايي ميافت براي دونالدوحشت آفرين بود.

اوهميشه ازيادآورشدن عبارت كاغذفاقدارزش واهمه نداشت.معاهدات اسلحه وغيره بيشترزيان نصيبش ميكردند.

امكان داشت كشورهاسلاح هارامهندسى معكوس كنند.ازآن جهت تحميل قوانين استفاده كنندياازآن بعنوان جانشين طلاودلاراستفاده كنند.

فكراوسراسرسودآورى نداشت دركل بروزبودن همه سلاح هادركشورهاراخواستارنبود.شایدبرایش دنیاجوردیگری معنی پیدامینمود.واقعیت هارانادیده میگرفت وبراستراتژی خاصی که انگلیس درعصراستعماراستفاده مینمودمتمرکزبود.

اینکه ایران ناوهواپیمابرنداشت ولی اوداشت حکم زیان بیشترداشت.درواقع مطمئن بوددرعرصه حمایت ازداعش یاجنگ افروزی ویاحتی حمایت ازاسرائیل بازنده نهایی خواهدبود.چون عملا بودجه زیادی راسمت صنعت زیان دهنده ناوهواپیمابرفرستاده بودندکفری بود.ترجیح میدادسمت صنعت برده داری مدرن بودجه خرج شودیاسمت موشک قاره پیمابیشترپول خرج شودنه اینکه کلی نظامی وارتش بااحتساب هزینه خوراک وپوشاک وایجادقرارگاه درخاورمیانه یاائتلاف هایی که به پنج سال نرسیده باموشک منهدم میشوندپول بدهد.

ناراحت بودوعصبانی ودلش میخواست ازعصبانیت بمیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

مجلس رقص قسمت اول

به این فکرکن که یک سوراخ دریک ناوهواپیمابربرابربازیان چنددلاری هست ؟این سخنان جان کری که باپای شکسته برای برجام دویده بودپشت درهای بسته به رفیق شفیق خودفدریکاموگرینی بود.

فدریکاموگرینی علاقه زیادی به آرمان فلسطین نداشت.درکل ازافرادی که دنبال سکس ساعتی نبودندحالش بهم میخورد.اوتمام ثروت وپست ومقام خودراباعشوه ونازتهیه کرده بود.

این روابط اوبادموکرات های کاخ سفیدخوشایندجان بولتون نبود.

حالابرویم برای رقص باله.فدریکا عین بچه هاگفت آخ جون رقص اورقص رانمادیک ورزش باستانی میدانست.ازخدایش بودباجان کری روابط دیپلماتیک برقرارکندوازطرفی به کشورروسیه خنجرازپشت بزند.اوبه هیچ وجه اهل عقلانیت وانسانیت نبودولی برای زیرساخت های یک منطقه جغرافیایی وسیاسی دنبال کاهش تنش بودتامجلس رقصش برقرارباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

مصلحت دونالدترامپ قسمت اول

ولادیمیرپوتین ازشخص دونالدترامپ متنفربوداین تنفرزمانی خودش رانشان میدادکه ایالات متحده قصدورودبه کشورهمسایه ونزدیک اوراداشت.اومطمئن بودنتیجه جنگ ازبین رفتن زیرساخت هاوبوجودآمدن گروهک های تروریستی ناشی ازفقرمالی هست.اوبراین ادعابودکه دونالدترامپ فردی مکاروتوطئه گرهست.اومیدانست بدست آوردن اتحادبیشتربه معنی کاهش تنش درمنطقه هست.امادونالدبابوجودآوردن تنش های منطقه ای کاسبی مینمود.اینکه نتیجه اتحادایران وروسیه وسوریه وعراق انهدام تروریست هابودکه عموماافرادی بودندکه اهل تجاوزوتحقیروآدم کشی بودند.دونالدرانگران مینموداین اتفاق معنی سودکمتردرجنگ راداشت.ستم وظلم ومکردرتمدن اونهادینه بوداین راازفروش سلاح به عربستان سعودی که درقتل جمال خاشقچی وملت یمن وحادثه یازده سپتامبرنقش اصلی راداشت واهل هرگونه برنامه وتوطئه دینی بودوبه هیچ وجه مجازات نمیشدمیشدحدس زد.

حدس افرادزیادی همچون ولادیمیرپوتین این بودکه حادثه یازده سپتامبرجهت ایجادتنش بوجودآمده وعلت دیگری ندارد.این حادثه درحدی بوده که دونالدترامپ بخواهدبگویدبایدعربستان رادوشیدبایدچپاول طلاونفت وموادمخدرنمود.چون اعتیادبه ماده مخدرنقش اصلی درمصرف کالاراایفامینمود.مصرف کالای بیشتربااعتیادرابطه مستقیم داشت.

سیاه نمایی هایCNNراقبول ندارم ابن حرف دونالدترامپ به رسانه هابوداورسانه هاراعامل تشنج میدیدوعلت این کارش هم این بودکه دوست نداشت جواب سوالی رابدهدحتی این سوال که چراهمچنان درخاورمیانه حضورداردوهمیشه میگویدکلی پول خرج کرده وهیچ بدست آورده؟!!

دونالدبشدت زن ستیزبود.اوباورداشت که زن هاباتن برهنه دنیاراقبضه کرده اند.ازهمه مهمترزمانی بودکه بابت تجاوزجنسی وپنهان کاری به خانم هاصدوسی هزاردلارمیدادتاچیزی نگوینداماهمه چیزرامیگفتندوشکایت ضداومینمودند.

همیشه ملانیاباومشکل داشت حاضربودبرهنه شودتادونالدسمت تجاوزجنسی نروداینکه دونالدضدزن شده بودمشکل بزرگ ملانیاترامپ بود.رئیس جمهوری که ضدزن باشددرانتخابات رای نمیاورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

گناهکاران ابدی قسمت اول

درحالیکه دونالدترامپ درکلیساداشت ازکشیش که اهل تجاوزجنسی بود درخواست مینمودکه خداوندگناهانش بابت کشتاردرایالات متحده بواسطه آزادی سلاح و جنگ های نابخردانه راببخشاید.تلفن او زنگ خورد.ملانیابودوازاوخواسته بود هرچه زودتربیایدچون ایوانکاوملانیادچاردیابت بودندوپمادزخم پای افراددیابتی در ایران ساخته شده بودانهافرمول این دارووحتی امتیازساخت این دارو که در دست ایران بودرانداشتندوبه مرور زمان باخطر قطع انگشتان پا مواجه میشدند.

دونالدگفت هرچه سریعترفراهم میکنم ازمن جان بخواه انقدرخون می‌ریزم تا بدست طبیبان داروسازی ایران برایت این پمادراتهیه کنم.

او پنج دقیقه قبل درحال استغفاربودوحالادرفکرخون ریختن.مانند یک بچه کلاس اولی باهمه چیزبرخوردداشت.

اثرات نوشیدنی های مخدروزیان آوربود آلزایمردرزندگی اواینجاخودش رانشان میداد.شیدایی به همراه حواسپرتی مانع ازاین میشدکه بتواندخالصانه خدمت کند.قطعااگرسلاح خودرافراموش مینمودکجاگذاشته میگفت سلاح من در دست روس هایاایرانیهاهست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

سردرگمی های کاخ سفیدنشینان قسمت اول

استوارومحکم باش دونالد.ایمان داشته باش در عرصه سیاست قوی هستی.این اطمینان خاطررامشاوراوبه دونالدترامپ میداد.زندگی دونالدترامپ تیترخبری رسانه های مختلف بوداواین اتفاق راخوشایندنمیدانست.ازطرفی دلش میخواست قوی وقدرتمندوجذاب باشدوازطرفی دلش میخواست مسلمانان رادرقدس سرکوب کند همچنین مهاجران کشورهای درگیرجنگ که به ایالات متحده آمده بودنداخراج کند.

بین پول و اسلام و قدرت جذب فقط پول دربرابراوارزش داشت.اگرمیگفتندهیولاودیوانه است بهش برنمیخوردومیگفت جنون وارعمل کردن وهیولاوارفکرکردن یعنی قدرت جذب مخاطب.

محافظان مختلف او مطمئن بودنداوخودراازبین میبرد.

او سلاح به عربستان میدادونفت می گرفت .اگر این تاسیسات نفتی عربستان رامنهدم کنیم دیگرایالات متحده به عربستان سلاح نمیدهد.این سخنان مدافعین مظلومین یمن بود.آنها ناراحت بودند چون همه چیزدریمن بعدازتقسیم شدن به یمن شمالی ویمن جنوبی داشت دراثرحمله بی رحمانه آل سعود که مداوم سلاح میخریدوانبارمیکردتاقدرتمندترین در جهان باشدنابودمیشد.

نزدیک ترین افراددرسیاست به دونالدترامپ جان بولتون ونتانیاهوبودند.علاقه خاصی به پول حاصله از نسل کشی داشتند.مداوم فرهنگ کشورهارامیسوزاندند.

آنهامیدانستندهمه چیزدرجنگ ابتدابایدتجزیه شودوبعدفرهنگ برده داری راایجادنمود.

حملات پهپادهای یمنی به تاسیسات نفتی آرامکودل شاهزاده را عذاب میداد.

مداوم برای چرخیدن اقتصاددرعربستان متوسل به جنگ میشددرهرکشوری عده ای متوسل به جنگ میشوندتافرهنگ واقتصادنوپابوجودآیددرطی جنگ بیشترکتابخانه هاودانشمندان وغیره به هلاکت میرسندوبطورکامل بشرسمت تباهی میرودانسان هابرروی زمین مهاجرت از نقطه ای به نقطه دیگرمیکنندواگرزیاددریک نقطه ساکن شوند توسط رئیس حکومت زجرکش میشوند.

دونالدساده نگاه مینمودفقط نوک بینی خودرامیدید.آل سعوددوراندیش بود حتی ازجنگ ارزهاهم سودمیبرد.بسادگی ارزهای خارجی مثل دلاردرهنگام تحریم دریک کشورگران میشدواین ارزهارابه هنگام گرانی در بانک های ایالات متحده میچپانیدتاجایی که مطمئن شودبتوانداین دلارهارادرسرکاخ سفیدنشینان بکوبند.خروج طلاوارزیک نظام اقتصادی رابه شکل کامل بهم می‌ریخت.تصورکنیدبانک ها فقط بدهی باشندطبیعی بود که دونالدازعصبانیت بگویدمهاجران همه چیزرامیخورندوآنهاراراه نمی‌دهیم.ومداوم دنبال پول بدودبه بهای فروش انسانیت خوددرنزدافکارعمومی.

نتانیاهووبولتون نگاهی شبیه به آل سعودداشتندتااوراواداربه اعمال تحریم علیه کشوری مینمودندفوری قبولش بدست ترامپ میسرمیگردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

سیگنال احتکارقسمت اول

ثروت کشور بدست خبرهای مهمی همچون گران شدن سوخت وکالای خاص سریع احتکارمیشد.این اخبار نقش مهمی درکمبودیک کالاوهمچنین ورشکستگی نهادهای مالی و منابع مالی افراد داشت.عده ای میگفتندافزایش قیمت حامل های انرژی وکالابازی چندسربردمحسوب میشود.درحین رسیدن مصوبات جهت اجرای حکم سریع حامل های انرژی وخیلی کالاهای دیگراحتکارمیگردید.

زیادبودندانبارهای احتکارسوختی که آتش گرفته بودندیاپتروشیمی هاو خیلی دیگرازمکانهای محل احتکاری که به علت ترس از آینده باانفجاروزیان مواجه شده بودند.این انبارهادرحدی آسیب میخوردکه هزینه ترمیم بازسازی آن هنگام گرانی چندبرابر مصالح ساختمانی چندین برابر زمان گذشته بود.

افرادمیامدنددرصحن علنی و غیرعلنی ازبدبختی ملت میگفتندوبعدکالاهای خاص افزایش قیمت پیدامیکرد .اگر بیست درصد یک کالای مهم گران میشدکالاهای دیگرکه هزینه تولیدآن متفاوت بودودربرخی مواقع بدلیل احتکاربازیان مواجه بود قیمت غیرمعقولی پیدامینموددرحدی که میشدگفت افراد ترجیح میدادندچیزی راانبارکنندکه باضرروزیان حاصل ازاین کالاهابرابری کند.این کالاطلاوارزبود.سپرده های بانکی از بانک ها سمت بازارطلاوارزمیرفت وبعدسودسپرده میبایست درحدرشدقیمت طلاوارزبرابری مینمودتابه سمت تولیدوبانک برود.ترس افراد ساعتی بودنمیدانستندیک ساعت بعد چه چیزارزانتروچه چیزی گرانترهست.

سرمایه ریختن در پروژه های عمرانی به نگاه دولتی هاکمترتورم ایجادمیکرداماواقع این بود که قیمت زمین سر خیابان با زمین روستامتفاوت بودهرگاه دنبال آزادکردن مکانی ازفقرمیرفتند آن منطقه مشکل اجاره بهاپیدامینمود.تاجایی که افراد دست فروش مورد ضرب وشتم قرارمیگرفتندچون هیچ جاجززمین خداازنگاه مجلسیهامحسوب نمیگردید.از نگاه این افراد همه جا مال آنهابودوافرادبایدبابتش پول می دادند.این اتفاق منجر شده بود که از24ساعت افراد فقط یک ساعت کارکنندوالباقی ساعات تعطیل باشند،وبی انگیزه ولگردی کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

طلاوارزقسمت اول

بانک مرکزی مسئول کنترل نرخ ارزوطلاهست الباقی مسائل موجود اقتصادی هم گره به تصمیمات مجلس خورده این دفعه اقتصادزلزله زده وسیل زده وآخوندزده ودرگیرتجملات تحریم معیشتی تاب نخواهدآوردکه درایستگاه تعادل وصبرایوب قراربگیرداین پنداشت اقتصاددانان دیپلمه بود که همه چیزازنگاهشان پشیزی ارزش نداشت جزطلاوارز.

انصاف این هست که اقتصاددانان دیپلمه میگویند.تصمیم گیرنده دولت میگفت این افرادبهتردرک میکننداوشخص رئیس جمهوربودمیتوانست همه چیز رابه حالت دستوری تعیین کندازسودسپرده گرفته تانرخ دیگرکالاها.معاملات برپایه قدرت خریدی بود که دستوری مشخص میشددرصحن علنی وغیرعلنی مجلس احترام سالخوردگان باتجربه لگدمال میشد.این اتفاق از نگاه قشرجوان دارای ارزش نبود چون گفتارهای این افراددرهرنقطه ازجغرافیای مکان و زمان تکرارمکررات بودوتفاوتی به حالشان نداشت.

خوب که افرادفکرمیکردندنمیفهمیدنداززندگی چه میخواهندکدام بخش از زندگی رابیشتردوست دارندافراددرکشورهای مختلف به این فکرمیکردندکه رفاه بایک فردبدسرپرست بوجودنمیاید.رفاه وصلح ابعادروانی گسترده داشت و این ابعادروانی دریک صف پول محور براساس نظم بوجودمیامد.صف بی نظم مانند این بود که فردی دریک ساعت به چیزی نرسدوفرددیگری دریک ساعت به چیزی برسد که حق دیگران است.این اتفاق و بحران بااسترس موجوددربازارهای مختلف بوجودآمده بودتصمیمات یک شبه بیشترین خسارت رابه بارمیاورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تفکردونالدترامپ قسمت اول

این سخن ملانیاترامپ بودمیگفت قصدعزیمت به شهر قم و زیارت اهل قبوررادارد.این اتفاق پشت درهای بسته درکنارباراک اوبامارخ نمیدادبلکه درکناردونالدرخ می نمود.املاک فروش ایالات متحده هم میگفت دورشهرقم را خط بکش روحانیون قدرت ذهن وفکرافرادرادرنگاه خودمتصورنمیشوند.آنان میگویندتحت هرشرایطی بایدباپای چپ به توالت وپای راست به مسجد داخل شد.به این اهمیت نمیدهندکه دراز چه سمت و چه لولایی درکدامین جهت برمیگردد.در برخی مواردفردچه بخواهدونخواهدباپای راست واردتوالت و چپ واردمسجدمیشود.

ملانیامیگفت دلش میخواهدروحش سبک شود.دونالدهم میگفت درکلیسا آتش گرفته نتردام روحش راصیغل بدهدوشستشوی فکری شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

ترس های شورای پول واعتبارقسمت اول

این سخن محسن رضایی خطاب به دکترمحموداحمدی نژادبودکه بسیاری ازنهادهای تصمیم گیرنده رادراقتصادایران حذف کرده بود.مهمترین نهادشورای پول واعتباربودکه تصمیم به انحلال آن راگرفت

ازنگاه محسن رضایی شورای پول واعتبارمغزاقتصادبود.بصورت دستوری نرخ سودسپرده رابدون درنظرگرفتن تورم وگرانی کاهش دادند.سپس نرخ ارزوطلاافزایش یافت.بصورت کلی سرمایه گذارسمت جایی میرفت که سودنامتعارف داشته باشد.بزرگترین ترس شورای منحل شده پول واعتبارخلق نقدینگی حاصل ازسفته بازی وباندبازی بود.درسفته بازی افرادبه اعتبارآینده نقدینگی خلق مینمودند.میگفتنددوماه بعدمسکن قیمتش پنج برابرمیشوداماازرکودی که هنگام خریدوفروش بوجودمیامدچیزی نمیگفتند.افرادزیادی سمت خریدمسکن میرفتندازبانک هاگرفته تابورسیهاوغیره.

امابعدازدوماه مسکن وزمین روی دستشان بادمیکردوقادربه فروش مسکن نبودندچون هیچ فردی قدرت خریدنداشت.هشتاددرصدنقدینگی ایران صرف آجرروی آجرگذاشتن شده بود.آجرهایی که اگرافراددوماه دردست نگه میداشتندهم قیمتش مانندمسکن رشدکرده بود.هزینه ساخت وسازدرایران وهرکشوری که بیشترازجمعیت خوداصراربه ساخت وسازداردبرابرباویرانی محیط زیست بود.ساده بودافرادمیامدندمیگفتندایران مملکت خشک ونیمه خشک هست وسابقه باران سیل آساوزلزله راندارد.

مداوم گسل های ایران براثرساخت وسازوآجرروی آجرگذاشتن سنگین میشدوهمه آب های زیرزمینی هم کسرمیشدونتیجه نشست زمین بود.ماموریت افرادساخت وسازبودافرادبصورت ناایمن ساخت وسازمینمودندبیشترین انرژی وپول صرف ساختمان های بی کیفیت ساختن میشد.

افرادزیادی به سن ازدواج میرسیدنداماقوانین زیادی باعث میشدافرادسمت ازدواج نرونداولین آن مسئله مالی وقدرت خریدبودودومین هم درابعاددیگروگسترده ترنبودپول بود.نبودپول به معنی عدم قدرت خریدبود.افرادپول راتبدیل به آجروزمین مینمودندواگربازهم پول دستشان میرسیدتبدیل به کالامیشدکه به یک تف خالق بندشده بود.

سیاره زمین مداوم گرم میشدوتبخیردردریاهاشدت میافت واینکه باران سیل آساوزلزله وحتی فوران های فاجعه انگیزرخ دهدمیسرمیشد.هرچه کمک سمت مناطق سیل زده وزلزله زده میرفت آن هم قطعاتبدیل به زمین وآجرمیشد.

عده زیادی شعارهای پیرامون فرزندکمترزندگی بهترراقبول کرده بودندوشعارخانه بیشتروپول بیشترراجایگزین تمام رویاهای خودنموده بودند.

آیابازگسل هاسنگین ترمیشوند؟آیابازمناطق سیل زده بیشترمیشود؟آیاپول ازصندوق توسعه ملی برداشت میشود؟آیاافرادتشنه پول همیشه خواهندماند؟

سفته بازهادرهربازاری بعنوان موجودشرشناخته میشونداگرنباشندبه معنی نبودپول هست یانبوددادوستدیک کالا؟ترس شورای پول واعتبارازاین بودکه اگریارانه بهتولیدکننده بدهدسفته بازهاازطریق دادوستدسهم های بورسی بدنبال خالی کردن گاوصندوق کارخانجات باشند؟کارخانجاتی که هنگام بلایای طبیعی مصالح ساختمانی رایگان میدادندهم جزاین دسته محسوب میشدند.امکان داشت دولت به این کارخانجات یارانه بدهددرعین حال ازطریق سفته بازهادربورس یارانه به تولیدنرسد.

بورس دقیقاوقتی باپدیده سفته بازی مواجه میشدکه نرخ ارزوطلادچارافزایش قیمت میشد.نرخ بهره بانک فدرال رزرودرقدرت دلاردربرابرریال تاثیرداشت درقدرت دلاربدون پشتوانه سیستمی منعکس بودکه به آن الگوریتم اعتباری میگفتند.الگوریتم اعتباری همان آینده نگری سفته بازان بود.اینکه دلارتاچندماه دریک قیمت طاقت میاورددربحران های مالی خصوصابرگزیت مهم بود.

کاهش ارزش دلاربه معنی واردات بیشتروافزایش ارزش دلاربه معنی صادرات بیشتربود.

این جاهم ازالگوریتم اعتباری اشخاص حقیقی وحقوقی استفاده میگردیدکه برای دوماه آینده این رادرنظرمیگرفتندکه قیمت دلارتاچه قیمتی طاقت میاورد.این اتفاق درصرافی هاهم رخ میداد.دلار5500راضربدردومینمودند.بعددلار14180تومانی راضربدردومینمودند.سپس تفریق مینمودندکه چقدرسوددرهنگام خریددلار5500تومانی تاهنگام فروش دلار14180تومانی بخش برتعدادروزنموده اند.

این الگوریتم بهای هرچیزی بودافرادمیفهمیدندکه مهریه درهنگام دلار5500تومانی بازمانی که دلار14180تومان هست متفاوت میشود.درزمان ازدواج وطلاق مهریه به نرخ روزمحاسبه میشد.اینکه هنگام افزایش ارزش مهریه خانم هادنبال طلاق بروندوهنگام کاهش ارزش مهریه مردهادنبال ازدواج بروندطبیعت انسان بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تعاونی های غیرمجازقسمت اول

همچنان ماجرای تعاونی های غیرمجازادامه داشت درسال1398هنوزعده ای بودندکه بخت واقبالی که شامل حمایت دولت وبانک مرکزی جهت تهیه مایحتاج زندگی رانداشته باشند.

این عده سمت تعاونی های بدون مجوزهمچون واحداعتباری توسعه البرزرفته بودندودرهنگام سیل باجواب منفی بانک مرکزی ودولت مواجه شده بودند.

ریال ارزش کمتری ازدلارداشت وهمه سمت سودبیشترمیرفتند.

سودبیشتروبیشترتربه روایتی حکم چاپ اسکناس بیشترراداشت.حتی اسنادوامضاهابشکل خستگی ناپذیری جعل میشد.افرادبرای بازکردن یک سپرده بلندمدت همزمان دوسپرده راافتتاح میکردند.

ردوبدل اسنادموجب هرج ومرج خاصی میشدکه بانک مرکزی وقوه قضاییه رابه روزگارمفتضحی میرساند.

درکنارگدایی دربزرگراه ودست فروشی درمتروموسسات قارچ گونه شعبه رااضافه مینمودندومیگفتندوابسته به فلان نهادوارگان وبانک معتبرهستندواختلاس مینمودند.سبدکالاوقتی پرداخت نمیشدمداوم رشدتورم نقطه به نقطه اوج میگرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تورم منطقه ای قسمت دوم

افراددریک منطقه باتوجه به بالاوپایین شدن نرخ سودسپرده دربازارهاپولدارمیشدند.اگرسودسپرده کاهش میافت منطقه الف که نسبت به منطقه ب سودسپرده بیشتری داشت جهت سرمایه گذاری انتخاب میشد.فقط این نبودکاهش سودسپرده همچون افزایش سودسپرده موجب خلق پول ناشی ازخریدوفروش درزمان های مختلف میشد.وقتی نرخ سودسپرده کاهش میافت بازارکالاهای دسته دوم ودسته اول دچارافزایش قیمت میشداین افزایش قیمت دلیل های زیادی داشت.میشدگفت یک رادیوپنج هزارتومانی بسادگی قیمتش به دویست وهشتادوپنج هزارتومان میرسید.کافی بودکالاهادریک صندوق ازقبل باشندوقیمت هاافزایش یافته وبعددربازارفروخته شود.سوددردست ملت درقالب خریدوفروش کالارخ مینمود.افرادفکرمیکردندتولیدرونق گرفته درحالیکه درهمین حین بانک هادرحال تعدیل نیروبودند.کارخانجات هم سمت تعدیل نیرومیرفتندعلت اصلی قاچاق کالاوگران شدن مواداولیه بود.دربانک هاهم ریال تبدیل به ارزخارجی میشدودرکشوردیگری که بانکش سودبیشتری داشت پس اندازمیشد.اقلام ضروری هم مداوم رشدقیمت راطی مینمودتاجایی که تمام ملت محتاج صدقه کمیته امدادوکمک هزینه معیشت بهزیستی شوند.اماآیادراین نهادهاانسان های مخلص وجودداشت یاافراداهل اختلاس اینجاهم لانه میکردند.

دولت هم مداوم جهت افزایش کیفیت نان وصرفه جویی دست به گران کردن ومالیات گرفتن درهمه بخش هاباتوجه به آسیب های اجتماعی وبلایای طبیعی بعدازهشت سال جنگ تحمیلی درایران میزد.

دربخش کشاورزی وام ارزان قیمت سبب شده بودکشاورزدرانتها به میزان زیادی محصول همچون سیب زمینی تولیدکندولی جهت گران فروختن محصول بخشی ازآن راامحاکند.دربخش مرغ داری و دام داری هم این اتفاق یعنی امحاکالای نهایی رخ میداد.بی دلیل کالای تولیدشده امحایااحتکارنمیشدچون وام ارزان قیمت بودوکشاورزودامداربدنبال سودبیشتربودنداقدام به احتکاروامحاکالامینمودند.

گران شدن سیب زمینی کیلویی پانصدتومانی به معنی کاهش بودجه در بانک هاو همچنین کاهش بودجه جهت تامین معیشت ملت شهیدپروربود.

روحانیون میگفتندوام قرض الحسنه باشدتاهمه مشکلات کم شودامابجای کم شدن مشکلات بودجه نصف کشوردورریزداشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

زیرخط فقردرکاخ سفیدقسمت سوم

دونالدهمواره عادت داشت مهمانان سیاسی خودرامعطل کندبازی گلف بیش ازحدبرایش اهمیت داشت.هنگام بازی گلف باجان بولتون حتی اگرفدریکاموگرینی.آنگلامرکل.نتانیاهو.ولادیمیرپوتین.ملکه انگلیس ووزیرکشورهای استعمارگرمعروف برایش تبریک عیدهم میفرستادندبعدازبازی گلف وبیلیاردپاسخ میداد.

البته بعدازچندماه اعمال به تعرفه بازی ومالیات بازی مینمودهمه چیزبرایش شوخی بودحتی جان انسان هاهم شوخی بود.زمانی که ملانیابارداربودبیشتردوست داشت درهنگام زایمان بخاطرندادن اجرت همسرداری مهریه ونفقه ملانیابمیردامافرزندهنگام زایمان زنده بماند.این خبروقتی به گوش ملانیاترامپ رسیدکمتردوست داشت دستش متکی به دست دونالدترامپ باشد.دلایل متعددی وجودداشت که دونالدترامپ چنین شخصیتی پیداکند.75درصدملت ایالات متحده جهت دفاع ازخودوخانواده مجوزحمل سلاح داشتندوقطعااین اتفاق باعث میشدهمیشه خطربیخ گوش اوباشدواومداوم بگویداسرائیل برای مامهم است هیچوقت نمیگفت برای من مهم است اگرمیگفت برای من مهم است همه آحادوارکان جامعه اوراخودمحوروجنگ افروزمیدانستندوازطرفی مداوم میپرسیدندچرابایدمالیات چیزی رابدهیم که علاقه به آن نداریم.شکی نبودکه ملت ایالات متحده جهت دفاع ازخودوداعش مسلح شده بودندوآرمانشان هم این باشدکه بایدپشت یکدیگرباشندوهمدیگررادوست داشته باشند.امااین ملت نمیفهمیدچراپول خرج ناوهواپیمابردردریانموده درحالیکه کشورهای مختلفی همچون اسرائیل قدرت اتمی وموشکی خودراصرف این امرنکرده اندیک مدل خاص ازدیکتاتوری درجهان دربین سلطنت طلبان جهان وجودداشت وآن ایمان وخرافه بودکه موجب میشدهمه چیزبهم بریزد.

عوض یک عالمه موشک ساختن یک عالمه ناوهواپیمابروهواپیماهای مافوق سرعت صوت ساخته میشدودرمسابقات جنگی هم شرکت میکردندتابهترترازقبل شوند.

ده سال بعدازساخت یک سلاح ازیک سلاح رونمایی میشد.اژدرهای اتمی مافوق سرعت صوت هم بودندکه همین هواپیماهای مافوق سرعت صوت رابه ضایعات تبدیل کنند.نیروی زیردریایی بیشترازنیروی دریایی وهوایی بود.این امرسهولت انتقال رادربرداشت.زیردریایی هابهترتجهیزات راانتقال میدهنداین باوراتاق فکرکاخ سفیدشخص جان بولتون بود.اوبه این باوررسیده بودکه زیردریایی بهترین گزینه ضدموشک مافوق سرعت صوت وغیره هست.مداوم جنگ اتمی دردریاباعث کشته شدن گونه های مختلف حیوانات میشد.این حیوانات نیازغذایی بشربودند.همین نیازغذایی بشرراواردجنگ های مختلف مینمود.

امکان داشت فرسخ ها دورترنیازغذایی قراربگیردودرمکانی که آبهای بین المللی خوانده میشودنباشدوتجاوزبه مرزدیگرکشورهارخ دهد.

اسرائیل یک کشورافسانه ای بایدبشوداین سخن نتانیاهوبود.

مداوم مستندکوسه های آدمخواررادرشبکه های تلویزیونی پخش مینمود.همه به جان موادغذایی همچون لشگردیوانه غذامیافتادندومداوم کشته درپی کشته وآرمان جدیددرپی آرمان جدیدبوجودمیامد.

بایدفلسطین ازاذهان عمومی محومیشدوبعدبودجه صرف زیرساخت های حیاتی کشوری که درانتهاکشته پشت کشته میدادمحیامیشد.

درهمین دادوستدهای انتخاباتی دونالدترامپ باشخص نتانیاهوروبروشد.قول دادکه فلسطین رادرنقشه گوگل حذف کندواذهان عمومی رافریب دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

بازجویی قسمت حذف شده

حامددرحال خریدوفروش کوکائین بودوبه محسن که در زندان اوین مداوم دیوارهاراخراب مینمودمیخندید.

واقعیت این بودکه محسن فردی رابه اتهام فسادکشته بودکه شباهت زیادی به حامدداشت اماحامدباجراحی زیبایی ازدست محسن فرارکرده بود.

فردی باهویت جعلی درحال خریدوفروش وانتقام گرفتن ازافرادی بودکه دراداره پلیس ضدقتل های زنجیره ای فعالیت مدنی مینمودند.

باتعجب همه به اداره دادگستری ومبارزه بافسادنگاه مینمودند.آیافراینداپیدمی شدن جراحی های زیبایی درایران دلیلی برای شبیه شدن قاتلین به افرادبی گناه بود؟

بیشترپرونده هایی که دارای دوقلوهای قاتل رخ داده بودبه نحوی بازسازی شده بودکه حق ازباطل قابل تشخیص نبود.عده ای خاص براین باوربودندکه جراحی زیبایی منجربه این اتفاق میشودکه فردی فاسدجای رئیس یک اداره مهم راتصاحب کند.

ماننداین بودکه دنیای افرادبانگاهی مملوازتوهم احساس ومنطق تشکیل شده باشد.پسرهابادخترهای دماغ عملی ازدواج نمیکردندمیشدگفت شایدیک اپسیلون علت این باشدکه پسرهابه باطن بیشترازظاهراهمیت میدادند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

جادوگرنرگس قنفذالدوله وآسیابان قسمت اول

آسیاب های آبی کمک زیادی به پسربیسوادسیستانی درکسب روزی مینمودند.امایک جادوگردرسیستان ازاومتنفربوداسم این جادوگرکه تن فروش هم بودنرگس قنفذالدوله بود.

درآمدپسرخرج کمک به یتیمان میشدوبخشی راهم صرف معیشت خودمینمود.این بخش بسیارناچیزبود.یتیمان بدست جادوگرکشته میشدند.همه آنهامیگفتندپسربیسوادسیستانی مهربان وبامحبت هست این حرف موجب آزارذهنی جادوگرنرگس قنفذالدوله میشد.

همه اهالی سیستان بیشتربادرآمدآسیاب های آبی وبادی کسب روزی میکردند.

جادوگرتصمیم گرفته بودجهت آب وبادراعوض کندنزدابلیس رفت وازاوچاره جویی کردابلیس به اوگفت جهت بادوآب مشکلش راحل نمیکندبایددرشهرشایعه بزرگی راه بیندازدمبنی براینکه آسیاب های آبی وبادی راشیاطین میچرخانند.

جادوگرنرگس بلایی که میخواست رادرسیستان جاری نمود.

افرادزیادی بیکارشدندوگرسنه وسپس مداوم سمت گناه میرفتندتاروزی کسب کنندازدزدی ازقافله هاگرفته تاهزاران عمل وحشیانه دیگر.

شیخ عبدالعظیم حسنی درنزدیکی سیستان بایکی ازحجره داران درحال نمازخواندن بودکه خبردارشددرشهرسیستان چه اتفاقی رخ داده.اوبه سمت سیستان روانه شد.شتری خریدوبه آنجارفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تندیس طلایی ننه نرگس قسمت اول

بعدازسپری شدن عمروتلف کردن انرژی برای کودکان ازدیارایران یک تندیس طلایی داشت.اواین تندیس راخیلی دوست داشت چون یکی ازدوستان اوفائزه کوچولوبرایش ازشهرلندن تهیه کرده بود.

هرروزدرگیرسلفی گرفتن بود.ننه نرگس باسن زیادی که داشت بخاطریک تندیس طلایی مداوم برای فائزه کوچولوتصاویرجالب ازخودونویره خودمیگذاشت.

نویره اوازفائزه کوچولومتنفربودچون فائزه کوچولوباعث شده بودنویره ننه نرگس حس کمبودمحبت پیداکند.

نویره ننه نرگس تاآنجاکه میتوانست برای فائزه کوچولودردسربه اسم ننه نرگس ایجادمیکرد.

ننه نرگس هروقت به تندیس طلایی نگاه میکردانگارخدارادیده بودودربرابرتندیس طلایی سرتعظیم فرودمیاورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

چالش سودسپرده بانکی قسمت اول

این سخن یکی ازکارمندان موسسات غیرمجازساماندهی شده بوددرحالیکه بانک مرکزی ازموسسه بابت ضمانت پول موسسه34درصدسودمیگیردوسپرده گذارهم درسال30درصدسودمیگیردبایدنرخ بهره وام چنددرصدباشد؟بااحتساب هزینه انبارداری کالاودیگرهزینه های موسسه که ازجمله حقوق کارمندان وقبض های عمومی وبروزرسانی دستگاه هاودیگرمواردهمچون استخدام نگهبان جهت محافظت ازپول برای جلوگیری ازسرقت پول ازبانک؟!

تمام کارمندان بانک هامعتقدبودندکه سپرده گذاربیشترازآنچه که همه افرادجامعه فکرمیکنندبه بانک صدمه مالی میزند.درحالیکه نمادهای بانکی موسسات همچنان درحالت ایست قلبی بودبانک مرکزی میگفت فلان موسسه غیرمجازهست اینبارموسسه بابت نوع برخوردبامشتریان موسسه بسته میشدازوام گیرنده تاسپرده گذارهمه دربرابربانک مرکزی جبهه میگرفتند.بعدازدریافت پول سپرده گذاران موسسات تعطیل وادغام بابانکی دیگرمیشدند.

درنظرکارمندان بانک هاوموسسات بانک مرکزی بیش ازحدبه بانک هاوموسسات فشارمیاورد.ازجهتی بانک مرکزی هم باهزینه های مشابه بانک هاوموسسات مواجه بود.ملت هم تحمل دیدن گرانی رانداشتندخصوصاوقتی کالایی قیمتش چهاربرابرمیشدازجمله گوجه.گوشت.حبوبات وموبایل وغیره.

هیچ فردی درفکربانک هاوموسسات که بیش ازحدازبعدهزینه ای تیغیده میشدندنبود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

مشکلاتCIA قسمت اول

افرادنگاه کنیدآن خانم حجاب داردشال برسردارد.این سخت ترین نوع برخوردCIAباافراددارای حجاب بوددرکل فردی که بنابه شرایط اقلیمی ومحیطی وجغرافیایی اگرلباس پوشیده داشت تاپوستش نسوزددراثرتابش نورآفتاب وسرطان پوست نگیردیاموهایش باآب حاصل ازبرف وباران تماس نداشته باشدودچارسرماخوردگی درفصل سرمانشودازنگاهCIAفردی شدیدامذهبی شناخته میشدحتی اگردرکیف خودتیغ اصلاح صورت داشته باشدیاچاقوی میوه خوری ازنظرCIAفردخطرناک بودوزندانیان درایالات متحده بیشترازدیگرکشورها بودند.سودی بیشترگویی درزندان برای سیاستمداران کثیف مغزوجودداشت.نگاه های ملت ایالات متحده به برخوردنیروهای امنیتی ایالات متحده نگاه مملوازمحبت نبود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

شاخص قسمت دوم

جنایت های ارزی درایران موج میزد.نمونه بارزآن واردات کالاهای لوکس باارز4200دربعضی موارد3800تومان بودکه خروجی آن پس ازواردات خروج آن به کشوردیگربود.

ازخودروی لوکس گرفته تاکارت حافظه وهرچیزی که راحت اززیرایکس ری قابل مشاهده نبودحتی بااخذرشوه افرادکارخودراانجام میدادند.

تولیدنفت وواردات نفت همخوانی ارزشی نداشت ودرعین حال قاچاق مداوم رخ میداد.افراداگریک شبه صاحب ثروت میشدنددرطلاوخودروومسکن وزمین سنگ میکردندوبازآن راهدیه میدادندبه سازمان هایی باظاهرخیرانه همچون اوقاف ویادیگرنهادهای خیرانه که بخوربخورهای زیادی داشتند.درکل کالای تولیدداخل معنی نداشت همه چیزدردست افرادی بودکه معنی آربیتراژوزمان رامیفهمیدند.

کشف میادین نفتی زاپاس تحریمات هم محسوب نمیشدچون درکل دخل وخرج کشوردچارفسادسیستمی بود.

ملت محتاج به افزایش درآمدمتناسب بافلاکت بودند.تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نه ماه بودمطالبات خودرادریافت نکرده بودند.درکنارآن کلاه برداری هنگام فروش خودروزیادبود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

فائزه فال گیروطالع نحس قسمت اول

درپارک لاله فائزه بااقدام به فال گیری درآمدکسب میکرد.روزی پسری که اسمش محسن بودازکنارش ردشدوخواست که فالش رابگیردپسرکه اسمش محسن بودگفت بایک نگاه به سرتاپای اووگفت که مصیبتی بزرگ نصیبش میشود.محسن روزبعدهم ازکنارش ردشدوگفت هنوزنمردی؟فائزه فالگیرگفت خیلی دوست داری بمیرم مزاحم فالگیری من میشی؟محسن گفت فالگیری عاقبت نداره.دیگرمحسن راندیداماهرروزمتوجه میشدکه وابستگی زیادی به محسن پیداکرده وهرشب کابوس میدید.صبح تاشب دنبال راهی بودکه به اوبرسد.دلش میخواست محسن رابه تخت ببنددومداوم بااورابطه داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

بورس اوراق بهاداروتصمیمات خلق الساعه قسمت اول

بانک مرکزی بیشترین بودجه خودراخرج سرپانگهداشتن بانک هاکرده بود.بورس بازهابه فکرسودبادآورده بودند.ثروتی که ازبورس خارج میشددرگیرفرایندهای مختلف دیگری میشدازجمله مالیات.سودسپرده.ارز.مسکن.خرجی خانواروتشکیل خانواده وغیره که همه آنهابه این معنی بودکه فردبایددنبال پول بدود.

چراغ قرمزهای بورسی چه شکلی بود.وقتی نقدینگی درگردش بانک وبورس وبیمه به سدصعودنرخ ارزمیخوردارزش ریال دربازارسفته بازی افزایش میافت ومداوم پول خلق میشدگاهی کم وگاهی زیاددست هرکسی بودعمرش به صدوبیست ساله شدن نمیرسید.

پول زیادبرای افرادحکم این راداشت که دارندبازیچه پول وعزرائیل میشوند.پول هم شفابخش بودوهم مرگ آوروخانمان برانداز.

اگرفوری فردی درسن32سالگی پولدارمیشدتمام نهادهاسعی میکردندپول راازاوبگیرند.تاحداقل حقوق کارمندان وکارگران وغیره راپرداخت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

بورس بازان بزرگ قسمت اول

این اتفاقات بیشتردربورس تهران رخ میدادبیشترمواقع سقوط شاخص بورس خصوصادرنمادهای بانکی دردسرسازبود.کافی بودهواشناسی بگویدهفته آینده بارش سنگین برف وباران پیش بینی میشود.فوری سهامداران نمادهای بانکی دست به فروش سهام خودمیزدند.چون میدانستندبانک هاوخصوصابانک مرکزی استقلال درتصمیم گیری ندارندودولت ومجلس ازآنهاجهت اعطای وام ارزان قیمت به کشاورزان وباغداران وانبوه سازان وغیره که مطمئن بودنداملاک ومستغلات ودارایی آنهاتضمین مالی ندارندسواستفاده میکند.درپایان سوداندکی بابت هرسهم بوجودمیامدوگردش مالی بانک بامشکل مواجه میشدومجبوربودسپرده باسودبالاجذب کندوهمین بزرگترین دردسربورس تهران درایران بودوموجب کاهش بازدهی بازارسرمایه بود.یک استقلال مالی بعنوان اعتباروضمانت نامه محسوب میشدوقتی درکارنبودبااطمینان خاطرتمام سهامداران بانک هادست به فروش سهام درنمادهای بازبانکی میزدند.درمدت ساعت 9صبح تا12:30دقیقه خداتومن ازبورس پول خارج میشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

زیرخط فقردرکاخ سفید قسمت اول

دونالدترامپ با دوست همیشگی خود جان بولتون که شکمی عظیم داشتند جشن گرفته بودند چون هیچ خانمی درمحفلشان نبود همه رابطریقه ایجادخلاتصمیم گیری فکری درسیرتکامل عقلی ازخوددورکرده بودند.
دونالدترامپ دریخچال جان بولتون رابازکردچیزی جز یک ورق کالباس قارچ نبود.اماهنگامی این اتفاق رخ میدادکه جان بولتون بااوجشن درخانه میگرفت.درحالی که هنگام جشن گرفتن درخانه دونالدترامپ دریخچال دونالدترامپ ازهرماده غذایی خصوصاکنسروماهی حداقل سی عددموجودبود.
دونالدترامپ معتقدبوددرشرایطی که قیمت همه چیزبدلایل مختلف افزونی میابدبایددریخچال خانه انبارکالای خوردنی باشد چون تنها راه راانبارکردن میدانست.خصوصا اینکه آشپزی ملانیاترامپ افتضاح بودوبیشترایوانکاآشپزی خوبی داشت.دونالدترجیح میداددست پخت ایوانکاوفردی رابخورد که قابل جویدن باشد.اوبسیارتنبل وتن پروربود.این سخن ملانیادررابطه بادونالدترامپ بود.
اوبراین ادعابودکه ترامپ جرات دست فروشی راهم ندارد.امادونالدترامپ قبول نداشت اوهمه چیزرااتهام نویسندگان کتاب های سیاسی واقتصادی ودروغ سازی های آشکارخانم هامیدانست.
تک تک اقتصاددانان جهان معتقدبودندبرای اینکه یک روزتعطیلی دراقتصادکشوری نباشدبایدجهت جلوگیری ازتجمع های اعتراضی یارانه نقدی راافزایش داد.اماکاخ سفیدمثل ایران روی نفت نخوابیده بود.تنهاباغصب اموال کشورهاچرخ گدایی خودرامیچرخاند.دونالدوسناتورهاهمیشه مجبوربودندزیادصورت خودراگریم کنندوشیک باشندولبخندژکوندبرلب بارسانه هامواجه شوند.اماوقتی موضوع صیانت ازمیهن ومرزومهاجرین به میان میامددونالدوسناتورهامتحددراین شعاربودندکه مهاجرین همه چیزرامیخورندوبدهی ایالات متحده راافزایش میدهند.کاخ سفیدازخداناامیدبودوبه راه خلاف حقوق بشرفکرمیکرد.مرهم دردهای معده کاخ سفیدنشین هابالارفتن آب دریاهاواقیانوس هاوزیرآب رفتن کشورهای مهمی همچون فرانسه بود.چون اصلاازجیب ملت فرانسه کاخ سفیدبه اندازه کافی درهنگام اتحادهای جنگی نتیجه مثبت نگرفته بوددرکل جیب ملل مختلف هدف کاخ سفیدزیرخط فقربودواگراین هدف نبودتمام مشکلات حل میشد.
قیمت هاوابستگی زیادی به عرضه وتقاضاوواردات وصادرات داشت.گویی حجم کالاهای دپودرگمرک هم برای کاخ سفیداهمیت داشت.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

نقش زلزله درآشوب های مردمی قسمت دوم

درکل دنیاهزینه تراشی برای دولت یک کشوربرابرباگران شدن پول افزایش سودسپرده و بهره وام بانکی بود.هزینه تراشی مکانیزم های مختلفی داشت.اول پخش شایعه.دوم وحشت آفرینی.سوم.تحریم.چهارم جنگ.پنجم بلایای طبیعی.ششم آتش سوزی یک ساختمان مملوازکالای اساسی که منجربه کاهش کالادربازارمیشد.

هرچیزی که تعادل عرضه وتقاضارابهم میزدمانندکسری اعتبار یک بانک توسط موسسات رتبه سنجی که عده ای معتقدبودنداین موسسات با دریافت رشوه رتبه بانک هارابالاوپایین میکنند.تمامی اینها یک زلزله اقتصادی.فرهنگی.سیاسی را رقم میزد همچون برگزیت وغیره تاحدی که درانتهامنافع افرادی خاص که آگاه به امور زمان بودندودرجای محکم و ایمنی بودندتامین میشد.

...............................

زلزله فقط ترس ووحشت نبودیک استان که ویران میشددومینووارنقدینگی دیگراستانهابرای کمک به زلزله زدگان بلعیده میشدگاهی به جیب اختلاس گران میرفت واین گاهی به جیب اختلاس گرهارفتن تداوم داشت باوجودبیشترین بی پولی دربین مددجویان کمیته امدادوبهزیستی یک مشت سلبریتی خودفروخته ازهمه چیزبهره میگرفتند.بهتربودیک دلفین نقاشی میکشیدوبابتش پول برای زلزله زدگان جمع مینمودندتااینکه به این شکل فاجعه آمیزپول درجیب عده ای رفاه طلب سربخورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

بازرس لین قسمت اول

هرروزتاجران برده درشهرشانگ های مرتکب اعمال غیرقانونی میشدندوباپول ازدست قانون فرارمینمودند.دولت بدنبال محاکمه آنان بوداماآنان پولی بشدت زیادداشتندکه اگرازیک بانک درهرکشورخارج میکردندموجب بهم ریختن معادلات اقتصادی دنیای تجارت میشد.

مخفیانه نقشه میکشیدندکه چه اقدامی را انجام دهندتاآنجاکه ممکن بودبااطلاعات غلط پخش کردن سعی میکردندبه هدف خودبرسند.قدرت آنهادرخلق پول بالابود.میدانستندپول کالایی هست که اگردرجایی سنگ شود ارزش بیشتری پیدامیکند.

براحتی دنبال فرمانده دزدان دریایی که دارای زیردریایی هست و ارتش چین رامیازاردگشتن ساده نیست.فرمانده دزدان دریایی قطعادنبال ثروت بالایی هست و این ثروت بالا برای او اغلب جنس مونث هست.اینباربگذاریدمسائل منطقه ای را من حل کنم این سخن خانم لین بود.خانم لین میدانست هرفردی چه نقطه ضعفی دارد.ژنرال با نگاه به نقشه جغرافیای کشورچین ودنیا گفت برای انهدام دزدان دریایی نیازبه کمک بین المللی داریم.

این درحالی بود که کشورهادرگیرترمیم زیرساخت های آسیب دیده خود جهت بقابودندوبه این فکرنمیکردندکه زیردریایی دزدان دریایی مشغول آسیب رساندن به کشورچین هست.این زیردریایی باری به هواپیماهای مختلف هم آسیب میرساندوکشتی های ناوبرراهم منهدم میکرد.گویی یک کوسه وحشی دردریابرای شورش های دنیاآزادمیگشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

غارتگران بزرگ فصل دوم قسمت سوم

همیشه سیاستمداران مشکلات خانوادگی داشتندوبیشترین مشکلات راباهمسران خودداشتندوخانم هامصیبتی بزرگ وتهدیدی دائمی برایشان محسوب میشدند.بطور متوسط کمترمردی پیدامیشدکه دریک نگاه عاشق خانمی شودودرهمان لحظه دنبال عقد دائمی  ازدواج برودوتامیشدمردتعلل میکردوبعدازورودبه رابطه خود اقدام به ایجاد حس دافعه در خانم میشد.حس دافعه به معنی غیرقابل اعتماد بودن بودو خانم مردراترک می نمود.خانم حالامداوم از رابطه قبلی خودبایدمیگفت مواخذه میگردیدومهره سوخته پرسودمحسوب میشد.

درهمین زمان مرد اقدام سیاسی اقتصادی خودراموردتحسین قرارمیدادچون میتوانست ازخانمی که دیگرسوزنش رویش گیر نکرده نهایت بهره راببرد.اقداماتی همچون نارنجک اطلاعاتی دربین اقوام مرد وزن بدین شکل رخ می نمود.درکل مهم این بودکه فرددرچه مکانی بماندتاهزینه برای مردنتراشدوفایده به مرور زمان برساند.

خباثت درسیاست به معنی ایجاد حس دافعه درافرادبود.چیزی که دونالدترامپ بخوبی میفهمیداین بود که تامیتوانددرافرادحس دافعه ایجادکندتاازاوسوالی پرسیده نشود.براحتی هراقدامی را انجام دادن به معنی این بود که هیچ سوالی پرسیده نشود.

امادونالدبجای فروش بی رویه سلاح به عربستان وایجادحس دافعه کارهای پرسودتری راهم دردست داشت ازجمله کپی کاری فرهنگی یاکپی کردن فیلم های مختلف درداخل میکروsdبدون پرداخت مالیات وغیره.بسادگی فرهنگ موجوددرامرکپی کردن موجب خلق ثروت میشد.فیلم همین که شهوت آورباشدجهت خریدوفروش بین افرادارزش مادی پیدامینمودوپول های حاصله خرج گروه تروریستی میگردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

روانشناس فائزه ومادرشوهرسالخورده قسمت اول

فائزه بسیارازمادرشوهرش دل خونی داشت.مادرشوهر ازاوپذیرایی مینمودامادرعین حال اوراباخواهرش فاطمه مقایسه میکردکاربجایی کشیده بود که فائزه مداوم جهت رفع سردردوخوابیدن داروهای گران قیمت میخریدامااین داروهاجوابگونبود.چاره چیست باید تمام مشکلات راباداروهای خارجی مسکن وخواب آورواعتیادآورحل نمایی این سخن روانشناس نرگس که مدارکش جعلی بود به فائزه بود.

فائزه اضطراب داشت و این اضطراب سوخت بیماری وسواس فکراوبودواعصابش مختل بود.درحالیکه دستانش میلرزیدقرص های مختل کننده اعصاب رامیخورد.

چالش جدی فائزه ومادرشوهرسالخورده اودرکجاپایان میگرفت؟فائزه علاقه ای به صله رحم نداشت و این اقدام اوراازاعتباروآبرومیانداخت.نعشگی کامل را تجربه می نمود.گویی نوکردیگران بود احساس حقارت داشت.خسته وبی انگیزه روی مبل  بالباس میکروبی درازمیکشیدوهیچگاه نزد چشم پزشک هم نمی رفت .

مهمانان خودرافوضول و جاسوس میدانست.بهداشت بهانه بود.گویی بتازگی یادگرفته بود که همه چیزراپنهان کند.مراکزعصبی مغزش دیر پیام رسانی مینمودندواین اثرقرص های مختل کننده اعصاب بود.گاهی تصمیم میگرفت به شیره کش خانه مادرش برود.چون مادرش راهم معتادکرده بود.

فشارحسادت اوراازارمیداد.مداوم درخانه قدم میزد دنبال تمیزکاری اثرات جرم بود.درحالیکه چشمانش آستیگمات وآب مرواریدداشتنددنبال رفتن به سمت دکترنبود.

جهت بهبودبیماری خودهرروزچهاربارشیرخرماوشیرعسل میخوردبه همراه کیک یزدی واین اتفاق موجب ناراحتی مادرشوهرش میشد.چون مادرشوهرش مداوم میگفت کاشکی عروس بخورواسه پسرقندعسلم نمیگرفتم الان اودیگرداروهای من رانمیخردومداوم پول خرج شکم عروس میکند.ازهمه بدتراین بودکه فائزه میبایست زخم زبان های مادرشوهرسالخورده راتحمل میکرد.اثربخشی زخم زبان های مادرشوهردرحدی درزندگی اواثرداشت که کم اشتهاشده بود.اگربامادرشوهرسالخورده برخورداخلاقی بدی وخصوصازخم زبان وناسزابرسرزبان راندن داشت هم حکم طلاق درسه سوت جاری میشدوخانواده اوپشتیبانش نبودند.اوحس میکردتنهاقرص خواب آورازاومحافظت نخواهدکردواعصابش ازبعدپیامرسانی درروابط عمومی متشنج شده بود.بیشترخارج ازخانه به همراه دوست روانشناس خودکه اهل تتوودودودم بودخوش میگذراندوسعی میکردجلوی چشم اقوام ومادرشوهرکمترباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

پرونده مختومه قسمت اول

مالناهمیشه دوست داشت مسیرهای صعب العبورراانتخاب کند.مسیرهای صعب العبوری همچون گذراززمان وبازگشت به زندگی گذشته اوآینده راهمچون دژی میدیدکه جزبدبختی درآن چیزدیگری ساکن نیست آدولف هیتلرمرداین خبرهمه روزنامه هابود.مالناحس کردبدبختی مجددشروع میشودمرگ آدولف هیتلرحکم مرگ فردی راداشت که اتحادچندکشورراازهم میپاشید.اوآدولف هیتلرراچون فردی قوی وقدرتمندمیدیدکه گرچه به فکرگرم شدن کره زمین نبوداماملی گراوناسیونالیسم محوربودوبه فکرجامعه کارگری آلمان بود.دیویدازدوستان نزدیک هیتلربودوقتی بامالناازدواج کردمالنا9ساله بود.اوبه اصراردیویددورخانواده خودراخط قرمزکشیدوبادیویدبه خط مقدم جنگ رفت.درهرجنگ عده زیادی تلفات انسانی وزیرساختی بوجودمیامد.چشمان تیزبین مالنادربالای درخت همچون عقاب به سربازان آلمانی میگفت که دشمن درکجاخیمه زده وداردخودرامجهزوآماده جنگ میکند.دیویدازابعادمختلف فکری به چیزی جزجنگ فکرنمینمود.صلح معنی نداشت.اودلش نمیخواست باکشورهای مختلف رابطه داشته باشدچون این رابطه اورامجبورمینمودکه درکارخانجات آلمان راگل بگیرندومداوم واردات انجام دهند.مالنااینگونه فکرنمیکرداومعتقدبودتولیدهای زمان بررابایدبعهده طرف مقابل گذاشت.جنگ وقتی پایان یافت که بیشترتولیدی هادرزیربمباران نابودشده بودند.افرادزیادی فلج شده بودندوبادرآمدتن فروشی زنان چرخ معاش آنهامیچرخید.این درحالی بودکه حقوق زن ومردبرابرنبودوزن هاحس بردگی داشتند.همه محتاج اسکناس بودندوبانک هرکشورشروع به مداوم اسکناس چاپ کردن ومعادلش طلاخریدن کرده بود.معادن طلابشدت درحال تخلیه بااسکناس بی اعتباربودند.یکسان سازی اطلاعات مالی کشورهاهم برای هیچ فردی اهمیت نداشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

الهم العن الجبت والطاغوت

ای پروردگارمن جبت وطاغوت رالعنت کن
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

شیطونک های کوچولوقسمت اول

سلام فاعزه کوچولو.این سخن ننه اقدس بود.فاعزه کوچولوازننه اقدس خوشش نمیامدزیراننه اقدس همیشه به اومیگفت فاعزه کوچولو.فاعزه کوچولوهروقت مهدکودک میرفت بانرگس کوچولوخاله بازی میکردوقتی ازنرگس کوچولوجداشد.کم کم خاله بازی راکنارگذاشت وشروع به جمع کردن پول برای آینده خودنمود.هرچی جمع میکردبه سرماه نرسیده خرج چیپس وپفک وشکم میکردزیرابتازگی باشیماکوچولودوست شده بودواومیگفت جمع نکن که یکی دیگه بخوره تامیتونی بخورچون گرون میشه وهمونم گیرت نمیاد.سالیان سال فاعزه کوچولوقلکی خالی داشت وقتی حامدکوچولوقلکش رابه اونشان دادباخودگفت کاشکی پولم راجمع میکردم میریختم توقلک حامدکوچولوقلکش پرازدلاربوداومیدانست ریال بی ارزش میشودازاینروهمیشه پول توجیبی خودراتبدیل به دلارمیکردودرقلک پس اندازمیکرد.پول موجوددرقلک اوبه ریال برابرباارزش یک ویلادرلواسان تهران بود.حامدکوچولوپول داربود.دراین لحظه فاعزه کوچولوبه یادآوردکه تامیتواندبایدازدیگران بکندوبخوردودیگران همیشه نگرانش باشندازاینروباحامدکوچولودوست شدتاجیبش جیب اوباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

رازگردش مالی درجهان قسمت اول

دونالدمیدانست یک فردپیازکاروقتی پیازرابفروشدبعدسبزی میکاردوبعدکه سبزی رافروخت بعددرخت میکاردوقتی که درخت رافروخت مسکن میسازد.ووقتی که مسکن راساخت ارزش همان پیازهای فروخته شده یایدبرابرباارزش مسکن ساخته شده باشد.امااوچهاربرابرآن چیزی رامیخواست که دراختیاریک کشوربودیک کشورمانندیک نظام سلطنتی پایدارکه راحت بشودآن رادوشید.عربستان مداوم نفت وغیره رامیفروخت ومداوم اسباب بازی میخریداسباب بازی های که فقط جهت چپاول بیت المال اعراب بودنداعراب وغیراعراب همواره به مکه میرفتندوپول زیادی خرج مینمودندواین پول هزینه تحمیلی دونالدبه عربستان بود.دونالدمداوم میگفت اگرعربستان سلاح نخردعربستان رامانندعراق تصرف میکند.عربستان میبایستی مداوم باج برای امنیتش بدهد.شاه عربستان روابط دوستانهباملت خودوکشورهای منطقه نداشت وماننددونالددورخوددیواربزرگی کشیده بودومتوجه خالی شدن پولش درخزانه نبوداین خزانه مال اونبودبلکه برای دونالدبودودونالدباآن بر99درصدملت ایالات متحده ودنیاحق خلع حقوق مالی وبشری داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

نوسان فکری قسمت اول

باراک اوباماهنگام بازی شطرنج بابولتون دایم تلاش میکردمسیرهایی راتعیین کندکه اوببازدوبولتون هم ماننداوتلاش میکرداورامات کندونوسان فکری دربازی شطرنج آنهاهمیشه نتیجه ای جزپات نداشت.هردوخصلت گرگ گرسنه وروباه گرسنه رابلدبودندومداوم حیله های مختلف رابراستراتژی های خوداضافه میکردندبیشترمواقع برای مات کردن یکدیگرازآنپاسان.آچمز.قربانی کردن مهره.کیش ومات دوبله استفاده میکردندهروقت میخواستندمهره سربازراوزیرکنندبرایش محافظ میگماردندوهروقت میخواستندقربانی کنندتابازی جلوبرودازآنپاسان استفاده میکردند.دونالدترامپ قواعدشطرنج رابلدبودهمیشه دربرابربولتون وباراک اوبامابرنده بوداومیدانست بایدجوری مهره های شطرنج رابرداردکه بتواندطرزفکرحریف رابخواندازاینرووقتی مهره ای رامیخواست بردارددستش رانزدیک مهره میکردوبه میزان توجه حریف به مهره اهمیت میدادوقتی هم مهره رابادست برمیداشت مدت زمانی دردستش نگه میداشت تااسترس ایجادکندوبعداقدام به پایان دادن به اماواگرهای ذهن حریف میداد.همیشه خستگی خودرابازنان زیبارودرمیکردوبعدازخستگی درکردن باآنهادنبال تصمیمات مهم میرفت دلش بازی تام وجری وسگ وگربه رادوست داشت هروقت حوصله اش سرمیرفت میگفت حقوق هاراکاهش میدهدچندروزتعطیلی اعلام میکردویاشروع به دیوارکشی درمرزمیکردیامداوم دستورانبارکردن طلاواستخراج بیت کوین وریختنش دربورس فارکس میداد.این بورس فارکس بهترین جابرای پولشویی وبهم ریختن نقشه هاوطرح هاوپروژه های عمرانی دنیابودوکمک زیادی به تقویت دلارآمریکادربرابردیگرارزهامیکرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

عقل های منجمدقسمت اول

دربرابرهرواکنشی عکس العملی وجودداشت که ازنظرروانشناس فاطمه این عکس العمل برابرباتفکروذهنیت اعتقادات فکری احساسی بود.اعتقادات یک بسیجی مخلص مطالبه گربه هیچ عنوان موردتاییداونبوداوحاضرنبودهرروزهفده رکعت نمازبخواندیادرماه رمضان روزه بگیردیادروغ نگویدیاامربه معروف ونهی ازمنکرکندچون حس تحت نظر بودن داشت.اودردنیایی مدرن زندگی ونشرفکروبیان راطلب میکردکه روحانیت اعتقادی به آن نداشت روحانیون حوزه علمیه قم ازاونفرت داشتندوازاوبیزاری میجستندزیرااوکلاس درسشان را بهم می‌ریخت او همواره سوالاتی در کلاس درس میپرسیدکه آنهاازبیان جوابش عاجزبودند.آنها قبول نداشتندکه علوم  ماهواره پیشرفت کرده وجی پی اس یک گوشی براساس نمای ماهواره ای عکس العمل آنان رابه سرویس های اطلاعاتی می رساند.روحانیون عقب ماندگان فکری هستنداگرنبودندزنانشان در اینترنت اقدام به کشف حجاب نمی کردند.این سخن حسام جون به فاطمه بود.درروزراهپیمایی اقدامات کشف حجاب گونه زیادی رخ می نمود.جمهوری اسلامی که بیشتر پست های کلیدی رابه زنان داده بودباخانه نشینی مردان مواجه بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

نقش دلاربی پشتوانه ایالات متحده درجنگ های مختلف درسایتRoman20000.blog.irبخوانید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

سقوط کرملین باسلطه دلاردرسال2025میلادی بزودی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

اطلاعیه مهم

به علت کسری بودجه به مدت پنج سال وبلاگ فاقدمطاب دیگرخواهدشد.باتشکرازهمراهی صبورانه شما.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

لایحه بودجه قسمت سوم

کشوری که روی نفت وکمربندزلزله خوابیده باشدبیشتربودجه خودراخرج مهم ترین میکندوآن هم ایمن کردن ساختمان وساختارکشورهست.

وقتی ساختمان وساختارایمن نباشددربرابرهمه چیزراحت اختلاس رخ میدهد.ساختمان وساختاربدترین کیفیت رااگرداشته باشدخرج بیشترمیتراشد.درواقع ازبخش بیمه هم زیان آورترساختمان وساختاری هست که همواره درگیربی کیفیت تشکیل شدن هست.یک ساختمان نوسازدریک منطقه زلزله خیزده بارساخته میشودوفرومیریزدوعلت مهم آن ناتوانمندبودن معماروبناهست.حتی کارگرهم کارخودراصحیح انجام ندهددرکل یک بودجه نقش پیدامیکند.مداوم به ساختمان بی کیفیت ساخته شده وام بلاعوض میدهند.دولت به بانک بدهکارمیشود.چون بانک مبنای دادن وام بلاعوض راپرداخت دولت وتعهددولت میداند.سرمایه گذارهم سمت طرحی که مداوم شکست بخوردجهت سرمایه گذاری نمیرود.پول بانک وبودجه کل کشورده باردریک ساختمان بی کیفیت میخوابدونقدینگی خلق میکند.رشدجمعیت فزاینده نیست ولی تعدادمسکن خالی بی کیفیت افزایش میابدچون همه میداننددولت وام بلاعوض بابتش میدهد.درانتهاعده ای خاص ثروتمندان جامعه میشونداینجاهم حق الناس بعلت بدبودن زیربنای سیستم اداره دولت وبانک خورده میشود.جمعیت83میلیون نفری صاحب مسکن نمیشوندفقط یک درصدازکل جامعه یاچهاردرصدازکل جامعه صاحب همه چیزمیشوند.افرادبی نظارت ومقررات همه گونه زیان میرسانند.تک تک این اتفاقات هم به دشمن فرضی اختصاص میابد.فرض کلی جامعه برای رهبرجامعه فقط نفوذی هاهستند.درواقع افرادی که ماشین راهل نمیدهندبلکه خرابترمیکنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

طبیب دهکده قسمت اول

باوجوداینکه تمام وکامل به علم پزشکی واقف بودبعلت اعتراض به نظام آموزشی ممنوع کردن هرنوع طبابت درپرونده اوبه چشم میخورد.

ازجمله اعتراضات اواین بودکه آموزش زبان بین المللی درکنارپزشکی بایدباشدازهمه مهمترآموزش های علوم فیزیک وریاضی راجایزنمیدانست.

فائزه فقط بعلت اعتراض ممنوع ازطبابت شده بودوبه روستای خودبرگشته بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

عواقب کاهش قدرت خریدقسمت اول

تصورکنیدکلی یارانه به تولیدکننده پرداخت شوددرکنارش دستمزدوحقوق عادلانه نباشد.دریک طرف تولیدکننده ودرطرف دیگرمصرف کننده وجودداردکه اگردرگذشته قدرت خریدده قلم کالای اساسی راداشت حالاقدرت خریدیک قلم کالای اساسی رادارد.طبیعی هست که انبارتولیدکننده وحتی گمرک پرمیشودوحتی کالافاسدوازرده خارج میشودوبه زبان بهتردرسال1398شمسی خودرویی که ازرده خارج وآلاینده هست درخیابان هاترددکندوهمه بعلت سهل انگاری بیش ازحدناظرین بابوی بدهواوزیان حاصل ازروزهای تعطیل وفرارجمعیت ارشهربعلت آلوده بودن هوامواجه شوند.این فقط یک دلیل برای همه ارگان های حساس نظام مبتنی برعدالت هست.

تولیدکننده کالارابارفع تحریم صادرمیکندپولش راهم دیردریافت میکندگاهی هم کل کشورباکالاهای ازرده خارجی که داردبازیان اقتصادی وسیاسی مواجه میشود.

اگریک فردعاقل باشیدکدام روش راانتخاب میکنید؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

کارآفرین نمونه قسمت اول

درشهرتهران حاجیه کبری وحاج علی بسیارفقیربودندوهرشب به جای خوردن برنج ایرانی وشکم سیرکن مانندکاخ سفیدنشین ها غذای حاضری ارزان قیمت میخوردند.

ازبدی روزگاربنزین گران شده بودوکمک معیشتی نمیگرفتند.چون خانه آنهاشمایل خانه های مجلل راداشت ازشکم میزدندودنبال بروزکردن خانه وآبروداری باچک های مدت داربودند.

سوق دل همه درمملکت تن پرورهابه سمت کالاهای حاضری بود.

حاجیه کبری بعدازکلی غیبت وعکس ناجوردراینستاگرام گذاشتن بازشکایت داشت.

چراوضع جامعه به این شکل شده چرانوه های اقدس خانم ازمن بیشترهستند.

اقدس خانم کاسب بودوبه همه چیزکاسب کارانه نگاه مینمود.قبل ازعیدکلی آجیل میخریدودوبرابرقیمت میفروخت.یک دستگاه پتوشورخریده بودوپتوراباآن میشست وپول میگرفت.اماکبری بادرآمدزمین خواری وجنگل خواری حاج علی شکمش راسیرنمینمودودنبال خریدن آبروواعتباربود.درکل خودش کارآفرین نبود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

سقوط ریاض قسمت دوم

کلمه ریاض ریشه درریاضت وبه زبان بهترعلم ریاضی داشت.بسادگی افرادراباعلم ریاضی میشودفریب داد.حتی اگربهترین تحصیلکرده های ریاضیدان باشندوقتی به کلمه مخرج مشترک برسنددرواقع بایک معنی خاص افرادمواجه میشوندخارج شده ازهمه چیزویک مخرج معنی ساده خدارادارد.

درجمع وتفریق اعدادیک دوم ویک سوم درمعادلات مختلف ریاضی همیشه ازمخرج مشترک استفاده میشود.

گاهی اوقات مخرج مشترک گرفتن معنی دوم راغالب براعتقادات میکندوغالب برافکاروبنیان فرهنگ ملل میکند.

همه به مخرج مشترک گرفتن تن نمیدهندمگراینکه حادثه عظیمی رخ دهد.

اگریک بنادرحددوسوم تخریب شودویک سوم باقی بماندوآن بنابیمه داشته باشدبیمه متعهدمیشودپول پرداخت کند.

بسادگی میشودگفت یک بنادربهترین منطقه باارزانترین مصالح درحدیک مسجدیایک برج وآسمانخراش میشودساخت وباپهپادیاهواپیماآنراتخریب نمودوکلی پول ازشرکت بیمه گرفت.توجه کنیداینبارمخرج مشترک شرکت بیمه پول هست یعنی ارزش هرمترازساختمان ونه ارزش اجزای تشکیل دهنده ساختمان وقتی بناهست سودازشرکت بیمه ایجادمیگرددوقتی نیست سودازشرکت بیمه حاصل نمیگردد.

مهمتراینکه زمان تخریب ساختمان میشودجنگ افروزی وکشتاروخریدوفروش سلاح وچپاول راانجام داد.

افرادی که یک بناراهمچون بت محل کسب ثروت معنوی ودنیوی میبینندبایکدیگردرگیرنمیشوندبلکه باکشوری دیگردرگیرمیشوند.

حالادوبنادریک مکان هرکدام دوسوم تخریب شده اندمخرج مشترک گرفتن برای افراداهل حساب سخت میشود.چون افرادفکرمیکنندمخرج مشترک گرفتن صحیح ترین ومعمولی ترین روش جمع وتفریق زیان هست میفهمندکه زمان معادله فقط صورت راجمع کرده اندوباعددچهارسوم روبروشده اند.همواره میگویندباکلی ضررمواجه شده ایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

سقوط ریاض قسمت اول

پس ازحملات متعددعربستان به مساجدکه درکنارش قبرستان بودوبیمارستان هاکه درکنارش بیماران مختلف بود.یمن بشکل کامل واردعرصه استقلال طلبی ومبارزه باوهابیون موجوددرریاض شد.

ریاض پایتخت عربستان سعودی درماه آخرسال2019میلادی بامشکل مالی مواجه شده بودازیک طرف شاه مداوم پول خرج واردات ودفاع وحمله به دیگرکشورهاودشمن تراشی نموده بودازطرفی درشورای همکاری خلیج فارس کشوری که ثروتمندنباشدمحبوب نبود.درواقع حالاایران بودکه همه قصدتصاحب خاک وناموس آن راگرنداشتندشاه سعودی داشت.

شاه همیشه میگفت ماهردینی راموردتاییدقرارمیدهیم جزدین شیعه وسنی این دودین دشمن خونخوارهستند.یمن کشوری بودکه بیشترش شیعه نشین بودند.فلسطین منطقه ای بودکه بیشترش سنی مذهب بودند.تهران منطقه ای بودکه هم مسجدداشت وهم کلیساوهم سمت کعبه قبله اش بود.تمام کشورهای مسلمان سمت کعبه که درعربستان بودنمازمیگذاردند.

مسئله اصلی دراین بین این بودکه شاه عربستان نمیتوانست هردینی راماننددین وهابیون کند.حتی شعارکشورایالات متحده هم این بودکه خداراباورداریم.مسئله اصلی تراین بودکه شاه سعودی میخواست به همه بفهماندکه خدای جهانیان است سیاره زمین نزدیک به پنج میلیاردسال عمرکرده بودوگیتی بیش ازده میلیاردسال عمرداشت این حرف کاملابی اساس بودچطورمیتوانستندهمه بگویندکه شاه سعودی خداوپروردگارگیتی هست.شاهی که خودنیازبه داروداردتابیمارنشودنمیتواندخداباشدوجانشین هم داشته باشد.

جنگ بزرگ بین وهابیون ریاض وشیعیان سرهمین مسئله بود.کربلای دوم وسوم والی آخرراه افتاده بودوافرادضعیف النفس قربانی نفس اماره میشدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

وابستگی کاغذی قسمت اول

هروقت یک کالابین المللی شوددردسرهایی بزرگ هم بوجودمیاید.بعنوان نمونه وقتی زبان انگلیسی بین الملی میشودجهت سهولت قاچاق انسان وموادمخدرازروش هایی بی شرمانه به دخترهای انگلیس بیشترتوجه میشد.چون زبان بین الملی درسطح دنیاانگلیسی تعریف شده است.

سرکرده های داعش بهترین مکان راجهت اعمال نامشروع لندن میدانستند.

فقط این اتفاق یک علت داشت وآن بین المللی بودن زبان انگلیسی دراقتصادوسیاست واستخدام بود.

روندجنگ درجهان ابتداازانگلیس بدست صاحبان کاباره هاوبرده دارها وصاحبان بانک هاآغازشد.

کشتاربعلت انگلیسی زبان هارخ مینمود.سنجیده بودکه زبان انگلیسی بین المللی شودودرقالب یک افتخاردرارتباطات بادنیااقدام به اعمال خلاف دین نموداین تفکرسرمایه دارهایی بودکه باجعل اسکناس های کاغذی صاحب هرچیزی بودند.

جعل نمودن پول آسان ترازتولیدکردن خودروبود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

خط استواقسمت اول

موجودات فرازمینی وجودندارند.این نگاه رادونالدترامپ به جهان هستی داشت.اومفهوم زمان ومکان قابل سکونت رادرنظرخودفقط جایی میدانست که فرزندآوری باشد.اگرجایی فرزندآوری نباشداین منطقه عقب مانده والزامات اصلی آن پول خرج کردن هست.

مناطق عقب مانده درسیاره زمین برای دونالدترامپ یک مقهوم کلی داشت این مناطق دارای انسان های عقب مانده هستندانسانهایی که به فرزندآوری درصورت نداشتن تمکن مالی فکرنمینمودندونخواهندتن به سوختن وساختن بامحیط خودودیگران بدهندموجودات فرازمینی ودارای سطح هوشیاری پایین محسوب میشوندازهمین جهت به این افرادکه برای پولدارشدن سمت ایالات متحده میرفتندشهرونددرجه یک ایالات متحده نمیگفت.اگرازهرکشوری باشندکه خارج ازمرزایالات متحده باشدبادل خسته ازخون ریختن های پی درپی میگفت این جماعت همه چیزرامیخورندوترجیح میدادتنهابخوابدودرتنهایی بمیرد.اوحس میکردمنجی سیاره زمین هست امااین حس اودربرابریک سیاه پوست مانندبرخوردبامریخی هامیشد.گویی پوستی که درخط استوانسوخته باشدشامل رحمت پروردگارجهان باشد.انگارخط استوانفرین انگیزترین موجودات رادرخودداشت که مداوم بخاطرش دی اکسیدکربن تولیدمیکردواکسیژن میسوزاند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

زیرپوست شهرقسمت اول

درهرچهارراه حرفش مطرح بوداینکه بنزین هرگاه افزایش قیمت میافت.زیرساخت هانظام جمهوری اسلامی ایران مداوم زیرسوال میرفت فاجعه بود.

هربارافزایش قیمت حامل های انرژی مطرح میشدهمه میگفتنداین اقدام تورم انتظاری راافزایش میدهدوشاخص فلاکت رانیزافزایش میدهد.درکنارآن کاهش دستوری نرخ سودسپرده جهت چرخیدن تولیدات کارخانجات مطرح میشد.درفصل سرماساعت24درهنگام تعطیل بودن بیشترنهادهای مالی همچون بانک هاسه قوه مقننه ومجریه وقضائیه تصمیم به افزایش قیمت حامل های انرژی میگیرنددرکنارش نرخ سودسپرده ازگذشته تبدیل به یک پنجم یابیست درصدشده ونرخ بهره بانک هاهم درگیرتصمیم شورای پول واعتبارهست.شخص مصباحی مقدم به این نتیجه رسیده بودکه بایدسپرده پنج ساله وده ساله واوراق مشارکت رانیزجهت تجمیع نقدینگی دربانک هاوموسسات باطرح های دهان پرکن روی کارآورد.

هیچ چیزرانمیشدکنترل نمودفنرنقدینگی مدیریت نشده بود.این فنردرکنارنرخ ارزوسکه وکالاوسوخت عدم حمایت رانشان میداد.به یکباره عربستان به سمت تجزیه ایران فکرنکرده بود.همه چیزکاملابابرنامه وهابیون جلومیرفت.دردهای ساختارشکنانه درآینده بیشترهم میشدوقتی قدرت خریدبیشترکاهش میافت آتش گرفتن نقدینگی دربانک وموسسه استارت میخورد.

دخترصدام نیزسمت ایجاداغتشاش درعراق رفته بودوایالات متحده درحال دوشیدن نفت ملل بود.این ملل درآینده جهت سکونت به ایالات متحده مهاجرت مینمودندوفروشگاه های ایالات متحده شاهدجمعه سیاه میشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

مردم مظلوم ناشی ازجنگ و حوادث طبیعی وفرهنگ قسمت دوم

هروقت به گذشته وآینده ایالات متحده فکرمینمود.دونالدوغیره درپشت درهای بسته میگفتند  ایالات متحده درحال فروپاشی هست بیش ازحدانسان درایالات متحده زیست کرده ومنابع مختلف درایالات متحده توسط مهاجرین درحال خورده شدن هستندواین افرادرابه بهانه مبارزه بااشراریافضایی های مدرن ازمملکت بیرون برانندوبه سمت مرگ هدایت نموده ویک ستاره هم بریونیفرم آنهاچسبانده که آفرین وهزارسیصدآفرین توهستی فرشته ومنجی روی زمین.

بیشترافراددرحال تماشای فیلمهایی میشدندکه درآن منجی دنیای امروزشان هستندوراهی غارت نفت ومنابع وکشتاربرای ایالات متحده میشدند.این کشتاربی پایان وبی ثمربودحتی تحریم های مختلف کنارآن هم ثمره اش این نبودکه منابع برای یک درصدایالات متحده حاصل گردد.فیلمهایی همچون رامبوازاین دسته فیلمهایی بودندکه به افرادتلقین میکردبادنیاچگونه رفتارکنند.

دریمن مداوم کشتاررخ میداددرکنارش پالایشگاه های نفت اولین هدف میشدنددردبی وهرمکان دیگری که شروع جنگ بودهمان نقطه پولسازهدف انفجارقرارداشت.

اتفاقی بودکه سرتاسرجهان حکومت داشت.این علاقه وافردرروسای جمهورمختلف درایالات متحده بود.بهانه ای ایجادمیکردندوبعدکه به اندازه کافی نان خورکم میشدیک ستاره ومدال به هرفردمیدادند.شایدهم حقوق ومستمری که زیادعمری نداشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

قاتلین زبده قسمت اول

برای من مهم نیست روانشناس هاچی میگن؟!برای من مهم نیست نهادهای امنیتی چی میگن؟!برای من مهم این هست که اگربتوانم یک شاهزاده کثیف مغزتودبی که اهل هرمدل پول بازی وخراب کاری هست رابکشم لذت غیرت داشتن راخواهم برد.اینکه توچه زیرساختی پول نامشروع ریخته تونقطه هوس بازان دبی یاپالایشگاه نفتی وبازارزمین ومسکن کشورهای مختلف مثل ایران وپارس جنوبی یامنطقه آرامکویاهرخط قرمزی که نبایستی باعث بشودیک فردکثافت رابکشم ازسدراه بردگی ملل کنار.

طرح های زیادی درسرخودداشت.این فرد،یک دختربودکه به شیوه عشق بازی انسان میکشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

چشم چرانی درشهرقسمت اول

پوشیدن لباس تنگ وبدن نماوعریان ساختن ممه ومووبرجسته کردن گونه ولاغراندام بودن درکناربرجسته شدن یک مانتوجلوبازوتبلیغش برای فروش ودوخت قرارمیگرفت.انتخاب دیگری افرادنداشتند.

برنزه کردن صورت جهت رفع کبودی صورت مدل هالازم بود.درواقع آرایش وگریم صورت یک زن اثرمستقیم برانتخاب یک شکل فرهنگ خاص داشت.زنانی که طلاق میگرفتندهمان افرادی بودندکه بعلت مدلینگ شدن ازسمت شوهرباکبودی چشم وکرم صورت مواجه میشدند.مفهوم دوم آرایش وتغییرقیافه دراینجانمود داشت که صدوهشتاد درجه صورت وچهره باقبل متفاوت شده بود.این اتفاق باعث تجاوزبه حقوق مسلم خانم هابود.این افراددیرمادرمیشدندیادرسن24سالگی ازدواج میکردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

قسم وبردگی قسمت اول

یک ذهن منحرف درکاخ سفیدمیتوانست تمام ذهن هارامنحرف کند.CENTER PLUS MODELING WITH BDSM GIRLSتنهاشعارنظام برده داری بود.به افرادمیگفتندهواآلوده هست ازخانه بیرون نرویدروزبعدهمه رابه راهپیمایی برای حفظ محیط زیست دعوت مینمودند.

ساده بودسلامت افرادبخاطریک شعاردرگیرهزینه میشد.هزینه ای بالاکه انسان رابرده شعارکند.یک روزشعاراستقلال وروزی دیگرشعاروفاداری جهت ازدواج برای تمام عمر.گرچه قسم های این شکلی زیادبودندوقتی فردی میمردفردی دیگرسراغ خانواده فوت شده میرفت باکمی تامل وابرازنگرانی برای همسربه دیارباقی شتافته.سراصل مطلب میرفت ومیامدازشریک یک فرددرخواست ازدواج مینمود.قسم های زیادی بودندکه انسان برایش هزینه میکردولی زودازیادمیبرد.

گرفتارطوفان شدگان هیچگاه نمیفهمنددرروی گسل ناآرام مشغول هوس بازی هستند.اگرجمعیت زیادی ازیک گسل روی گسل دیگری بعلت جنگ میرفت گسل دوم سنگین ترازگسل اول میشدومجددزلزله وفوران آتشفشان وتجزیه شدن قاره هارخ نشان میداد.

هرفردی هم دارفانی راوداع میگفت به اینکه دردیارباقی باکدام شریک زندگی خودقرارملاقات داردفکرنمیکردفردی که گفته بودتاابدبرای یک نفرزندگی میکنداین قسم رابرای خیلی افرادیادکرده بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

من برده نیستم قسمت اول

هواسردشده بیرون نروبگذارهوامعتدل شدمهریه رابگذاراجرا.این حرف حامدباعث نمیشدکه اوچمدانش راببنددوبرودبه خانه پدرش.نگاه ملتمسانه حامداثری دردل وروح اونداشت.سردشده هوابیرون نرو.جاده ترافیکه وهواآلوده هست بیرون نرو.الکی کفش پاره نکن پول تعمیروخریدش رانداری همه برای فائزه یک معنی راداشت وآن بردگی بود.ازطرفی روحانیون درحوزه علمیه قم درهنگام گرانی سکه وبنزین ودلارمیگفتندمردی که مهریه زن رانپردازدواگرصاحب فرزندباشدبچه حرام زاده محاسبه میشود.این همه حرف باعث میشدهیچ فردی عصای دست دیگری نشودوطلاق افزایش یابد.

فائزه فکرمیکردبرده مردهاهست وبدنش سرزمین اشغالی شده واین حس تنفررادایم باخودداشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

جلدپایانیMATRIXقسمت یازدهم

مفهوم واقعی خدارابعدازبیست سال خواب وحرکت سفینه بخت النصربصورت خودکاربه سمت سیاهچاله فضایی درمیانه راه باراک دریافته بود.اوفهمیده بودکه کائنات بوم نقاشی خداست واگربخواهدمیتواندهرچیزی راآنی هست وآنی نیست کند.اومتوجه شده بودکه هرچه درطول عمرخوددیده وخواهددیدراخدامیبیند.خواه این دیدن درسیاره زمین باشدیادرفضای خارج اززمین یادرجهنم ویادربهشت.به این ایمان رسیده بودوحس تنهایی نداشت.این حس رافقط یک منجی میتوانست داشته باشدفردی که بداندهرچه درهرزمان ومکان درذهن میپروراندومیبیندهمان راخالق حس میکندومیچشدومیبویدومیبیند.

به ازای این دریافت ازویژگیهای خداوندازاوتنهادرذهنش خواست که کمک کندودرخواست نیازبه عبورازمشکلات نمود.سیاهچاله آنی حذف شدوسفینه بخت النصربه سمت سیاره زمین درحال حرکت بود.تمام این مدت این خواسته برای خدامطرح بودکه باراک توان حل مشکلات مختلف راداردیانیازبه شق القمرومعجزه پیداخواهدنمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

جنگ بین مساحت کشورهای دنیاقسمت اول

کاخ سفیدبیشترثروت خودرامدیون زیبارویان بی وفابود.زیبارویان بابت خدمات جنسی ثروت ونقدینگی خلق مینمودند.این ثروت دربانک وزمین وصنعت بیمه ومستغلات وجاهای دیگرمیخوابیدومانندگندم زاری بزرگ میشد.البته گندم زاری که هیچ وقت خمسش پرداخت نگرددمستعدبلاهای مختلف میشود.فرض کنیدتمام زیبارویان درایالات متحده گردهم آیندوثروتی بزرگ برای کاخ سفیدبه ارمغان آورند.ازطریق مختلف این ثروت کسب میشود.هرفردی هم جهت تبلیغ اززیبارویان استفاده کند.مثال قوم لوط مثال ایالات متحده بود.مادران وپدران دختررادلارموردعلاقه میدیدندفرزندی که درازای یک تن فروشی پول به خانه میاوردبدون هیچ هزینه تحصیلی وغیره.

هرچه برهنه تردرآمدخانواده بیشترمیشودومطابق آن پول جنگ های مختلف ایالات متحده جورمیشودجنگ هایی بزرگ مانندحمله اتمی به هیروشیماوغیره که مساحت بیشترومنابع بیشتررابوجودمیاورند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

آن روزی که انسان بودم قسمت اول

هروقت نگاهش به من سرمیخوردسریع سرپایین میانداختم ومیرفتم.نگاه همه چیزرالومیدهداین راراهبه مریم گفته بود.قبل ازآتش گرفتن کلیسای نتردام میگفت خواهرم حجابت وبرادرم نگاهت.

اماازبس چشم وگوش بسته مانده بودیم داشتیم میپوسیدیم.درکنارکتابخانه شهریک پیرمردموادمخدرفروش موجودبودهمیشه خریدوفروش موادمخدردردل کتاب درهرمکانی انجام میشد.اومیگفت موادمخدرانسان رابهترازکلیسامیسازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

ساعت کاری قسمت اول

ساعت کاری ازبزرگترین مشکلات تولیدکنندگان بود.کارگراگرساعت شش صبح درمحل کارحاضربودتاساعت ده صبح خواب آلودبودوکندکارمیکرد.این اتفاق دربخش های مختلف اقتصادرخ میدادحتی درزمان برقراری صله رحم باکشورهمسایه هم که جهت کاهش تنش های مختلف بودساعت شش صبح تاده صبح اطلاعات بخوبی درحافظه افرادباقی نمیماند.درواقع افرادخواب آلوددست به تصمیمگیری میزدند.

کارهای فرهنگی هم اگردرساعت شش صبح تاده صبح انجام میشدتاثیری درفرهنگ جامعه ای که بیشترشان بیکاربودندچون ادارات ومدارس وکارخانجات وغیره ساعت کاری خودراازشش صبح آغازمینمودندوکمترین بازدهی راداشتند.حتی نانوایی هااگردرخمیرشان سوسک بودجای بحث نبودمیتوان گفت نانوابعلت خواب آلوده بودن خمیرنان رابه فناداده وموجب تعطیلی محل کارخودتوسط اداره بهداشت وبهانه ای برای گرانی نان شده.ساعت کاری مناسب فقط ده صبح تاشش عصربرای همه مناسب بودزمانی که همه غذای مقوی خورده باشندتاانرژی کارداشته باشند.امااین قانون همه جاساکن نبود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

جلدپایانیMATRIXقسمت دهم

بعدازبیست سال خواب وراه اندازی سفینه بخت النصرهنگام آشوب های مختلف درکشورهای مختلف سفینه بحالت خودکارسمت سیاهچاله بزرگی میرفت که درپایین سیاره زمین قرارداشت.

هرچیزی عمرمخصوص به خودراداشت.خواه سیاره زمین باشدخواه شخص باراک باشدخواهدخورشیدباشدوخواه هوایی که مملوازدی اکسیدکربنی باشدکه موجودات زنده تنفس میکنند.خیلی ازموجودات زنده بعلت افزایش حجم دی اکسیدکربن درسیاره زمین ریزجسه ترازگذشته شده بودند.ازقدحضرت آدم تاقدانسان های آخرالزمان فاصله بسیاربود.

سفینه بخت نصردارای یک ابرتراشه ویک ابرحافظه بودوسوخت آن سوخت زیستی بودکه به واسطه وجودجلبک درمحفظه های فاضلاب شکل بوجودمیامد.

تصورکنیددی اکسیدکربن که جلبک مصرف میکندتبدیل به اکسیژن والکتریسیته موردنیازیک سفینه بشود.

سفینه مملوازتارهای عنکبوت شده بودوهمین علت باعث شده بودازدیدماهواره های مختلف پنهان مانده باشد.گویی خطردرجایی خوابیده بودکه میتوانست همه رادرشرکت های ماهواره ای درگیرتجزیه اطلاعات کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

جلدپایانیMATRIXقسمت نهم

پادشاه عربستان درظاهربه خدااعتقادداشت امادرباطن به خدااعتقادنداشت.اوجماعت خودسرزن هارادرکنارجماعت خودسرمردهاتنهامیگذاشت وسیرک بزرگی راه میانداخت که ملت مکه درآن زمان ندیده بودند.جماعتی ازنسل انسان که براثرنوشیدنی حرام وخواب آورواعتیادآورخداراباورنمیکردندوحتی کعبه که درزمان طوفان نوح گزندی ازبلاندیده بودرانیزباورنداشتند.بعبارت ساده برای آنهاحکومت مطلق مفهوم نداشت.

عده ای که مغزشان راکرم خورده بود.سمت برده شدن میرفتند.هرچه تعدادبرده بیشترمیشدسودشاه هم سرشارترمیشد.

این عده درحدی پیش میرفتندکه تمام کتاب های دینی وعرفانی وحتی علمی که رابطه خداباکائنات رامطرح مینمودراآتش میزدنداین اتفاق درکنارکعبه که مکان مقدس برای مسلمانان وحتی دیگرپیامبران شناخته شده بودرخ مینمود.مشابه این اتفاق برای زایان رخ داده بودوبه کلی نابودشده بودحال نوبت مکه محل زایش خاتم پیامبران بود.

جماعت وهابی هم علاقه وافری به لذت بردن ازبردگی لجام گسیخته داشتند.گویی تمامی شیوخ عربستان علاقه خاصی به سنت شکنی داشتند.آنهابرده پول ونفس بودندودرکناردیگران شرب خمرمینمودند.اگربرده ای معترض میشدکه درابتداانسانی عاقل وباحجاب وتکامل یافته بودوقتی چیزی درتن نداشت به اونسبت بوزینه رامیدادندومیگفتندجای تویادرقبریادرقفس هست.

سفینه بخت النصردرفضاخالی ازانسان هایی بودکه منطق داشته باشند.انسانهایی که معتقدباشندبایک معجزه عاشق عاقل وبالعکس خواهدشد.شاه مکه فکرنمینمودازسمت یمن مشکل اقتصادی پیداکندفکرهم نمیکردروزی دریک زلزله کاخش باخاک یکسان گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

جلدپایانیMATRIXقسمت هشتم

باراک تنهاشده بوداین حس رافقط اوداشت.هرشب خواب پدرش نئورامیدید.نئومداوم به اومیگفت ازراه راست بروبه چیزی جزاین فکرنکن که درجهنم به روی افراداهل دروغ ودودوزه بازی بازهست.درجهنم برای تونیست بلکه دربهشت برای تومیباشد.

اوخودرامداوم درعوالم خواب درجایی میدیدکه درحال فرارازچیزی یادرحال پریدن ازجایی به جایی دیگریادرحال بریدن سرماردرهنگام دوش گرفتن درحمام است.مداوم این تلقین یعنی وجوددشمن درخواب به اویادآوری میشد.روزجمعه بعدازبیست سال خواب بیدارشد.زایان ازبین رفته بودنادرست بوداگرزایان خدارامیداشت پس چراازبین رفته بود.به خودش نگاه کردتمام لباس اونوبودندوالباقی موجودات دوروبراوپوسیده وتکه تکه شده بودند.

اوسوال دیگری به ذهنش رسیداگرخدانیست پس من چطورزنده مانده ام چرازنده مانده ام وچگونه بایدزندگی کنم.درکناراوسفینه بخت النصرسالم بود.واردسفینه شدوشروع به راه اندازی سفینه نموداونمیدانست بایدسمت چه چیزبرودامامیدانست جایی که اوهست ازخوردنی خبری نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تصمیم شرورانه قسمت اول ازفصل اول

(زیرساخت های مهمی درهرکشوروجودداردبه زبان ساده مهمترین زیرساخت درمرحله اولیه منابع انسانی یک کشورمستقل وخواستارآزادی واستقلال وجمهوری معتقدبه عدالت است.این بخشی ازتفکردرانقلاب های مختلف پایه ورکن اصلی هرحکومت بود.خواه دموکراسی محورباشدخواه منابع محورباشد.گاهی مواقع سیاست مدارهابااعتقادبه داشتن قدرت نظامی بالاداشتن منابع انسانی بالارابه صلاح مملکت خویش نمیبینند.)

(مثال ساده آن خطBRTهست اگرنباشدسرعت وسایل نقلیه کم میشودولی اگرباشدحجم انسان های درحال جابه جاشدن افزایش میابد.ازطرف دیگرزمان که مهمترین درعرصه روزی رسانی به افرادهست صرفه جویی میشود.امایک خط BRTوقتی خطBRTمحسوب میشودکه یک نوع وسیله نقلیه باگنجایش انسانی بالادرآن باشداگرهمه نوع باشدمثال آمبولانس اورژانسی راداردکه اتوموبیل های مختلف دربرابرمسیرخودداردوقادرنیست حتی باآژیرآنهاراازسرراه کنارگذاردیعنی ازدحام خودرودرمسیرمانع حرکت وعامل مرگ بیمارخواهدبودبیماربایددرپنج دقیقه زیرتیغ جراح برسدوقتی که تلف میشودبیش ازپنج دقیقه است وبیمارمیمیرد.

نمونه دیگرآن تهدیددفاعی هست کشورکره شمالی موشک قاره پیماومافوق سرعت صوت داردامااسراییل وایالات متحده فقط بمب اتمی دارنددرواقع بسادگی میشودگفت منابع اتمی درجنگ باموشک مافوق سرعت صوت خطردراسراییل وایالات متحده محسوب خواهندشدچون قبل ازرسیدن به مقصدمنهدم میشونددرواقع این بارهم زمان نقش نهایی رادارد.)

(حالاجامعه ای رامتصورشویدکه بیشترین منابع طبیعی خودرادرجنگ ازدست داده این جامعه اگرخواستاراستقلال باشدسمت شعاراستقلال وآزادی ودیگرشعارهای انقلاب های مختلف مانندسگ دربارفلان کشورنمیشویم میروند. بشکل صرفه جویی درمنابع زادوولدمیکنند.طبیعی نیست چرا افرادجهت زیستن کشوری راانتخاب میکنندکه منابع آن باقدرت خریدافراد ودستمزدآن باقدرت خریدآنهادرکشورفلک زده بی منطق مقصدمحسوب شود.)

(دلیل اصلی آن داشتن اراده برای زیستن هست اکنون افرادخیلی ازمشکلات راازچشم دشمن نابودگرخانواده خواهنددید.

خیلی افراددرجنگ برای دفاع ازآرمان میمیرندوچیزی که باقی میگذارنداراده ونفرت ازدشمن هست.)

(وقتی یک معاهده به شکل ناجوانمردانه باطل شودویاسری به شکل ناجوانمردانه وکوردل محورانه بالای نیزه رود.تفکراستقلال طلبی راشدت میبخشددرعین حال تفکرسگ دربارفلان کشورنبودن راهم دردل وذهن بیدارمیکند.)افراداگرنفهمندباچه شطرنج بازی مواجه هستندبعدازچندمدل مکروحیله آن گاه میشودذهن هارامنحرف کرد.امااین وظیفه سنگین راچه نهادی بعهده میگیردتنهایک شایعه رسانه ای ویاتعلل زمانی میتواندهزارمدل تیراندازی بوجودآورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

جلدپایانیMATRIXقسمت هفتم

دنیای مدرن MATRIXدنیایی رویایی میشداگرهمه افرادتفکریهودی هارانداشتند.

یهودی هاهمیشه دنبال دیدن خدابودند.اگربه فردی درامربه معروف ونهی ازمنکرخرده گرفته نمیشدیک علت داشت وآن این بودکه افرادانتظارداشتندخدایی که بینهایت بزرگ هست خودرااندازه یک مورچه کندیافرزندی رابرایش قایل میشدندکه این فرزندرامنجی عالم بشریت میدانستند.

حقیقت این بودکه همه فکرمیکردندفرزندنئوفرزندخداست.درواقع برای دنیای چندبعدی ذهن خودیک رکن که بزرگ بودن دنیاوخدابودرادرنظرنمیگرفتند.هرجایی که مداوم معجزه رخ مینمودبعلت گناهان زیادآن مکان راخانه خدامیدانستند.اماباراک که اگرفرزندخدابوددلش وفکرش میدانست که ازحکومت خدانمیشودفرارنمودهرکاری رانمیشوددرملک خداانجام دادوتنهااین علت باعث میشداوسمت تجاوزجنسی نرودیاسمت دروغ گفتن نرود.هیچوقت ذهن یهودیان نمیپذیردکه خدابزرگ هست ونمیتواندخودراکوچک کندیااندازه یک مورچه کندومعجزات فراوان انجام دهدودربرابرچشم همه بگویدمن خداهستم.آنهاهمیشه میخواهندخداراازنزدیک ببینند.مالک وبرده معنی حکومت حقیقی خدابود.این بخش هم نفس اماره افرادقبول نمینمود.چون قبولش سخت بودمیگفتندخداوجودنداردوماخدایی نداریم که دراین مسئله همیشه جنگ بامنطقه ای که پرازمعجزه بودرخ مینمود.اماهیچ دینی هم نمیپذیرفت که سربی گناه تاکنون بالای داررفته باشد.ازاین جهت روح معنی میافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تکراریک زندگی قسمت اول

ساعت به ساعت میگذشت حس کردم کنارجوی آبی نشستم ودارم گذرعمررانگاه میکنم.هردیوانه دردیوانه خانه به من نگاه میکردمیگفت واسه چی اینجایی؟همینجورقرص میدادن ودودسیگاردرمحوطه بخش حالم راخراب ترمیکرد.سینه من به خس خس افتاده بود.یکی ازپیرمردهای بخش که درجنگ شیمیایی بین عراق وایران بشدت  مشکلات تنفسی داشت ازهمه ناامیدشده بودوقرصش رابهم میدادکه حداقل من زنده بمونم.

هنگام باقی غذاسهم من مال اون وسهم دارومال من بود.ببشتربدن من به قرص بسته شده بود.هروقت میدادن میگفتن یه مشت گچ هست بخورتاروبراه بشی.

سماجت مسئول بخش دراجازه ندادن به دستشویی رفتن موجب تشدیدحملات صرع درمن بود.این حملات هنگام مشخصی نداشت ولی بیشترنیمه شب هاسروقت من میامد.دکتربدموقع جهت ویزیت میامد.میگفت بایستی بامن همکاری کنی من گفتم میخواهی تاابداینجاباشم من که هرکوفتی بهم دادیدخوردم.اگرمنتظربوی گندجنازه من دربخش هستیدبگید؟اگرلطف کنیدهمین حالامن رابکشیدراحت ترهستم.

دکترنگاهی کردوگفت اینجورکه معلومه خدابدجوردوست داره چون فردامرخصی هزینه اینجاماندن جناب عالی بالاست.چندوقت دیگه مرخص میشی.خدامیدونه شایددوباره اومدی پیش من ودوباره یک مشت گچ بهت دادم.

یک لحظه به این فکرفرورفتم که اگرازبیماری روانی به سمت سلامتی بروم چه اتفاقی رخ میدهداصلاجامعه به افراددارای برچسب روانی ومعتادبه قرص چه مدلی نگاه میکند؟!

قطعااگرسمت ازدواج میخواستم بروم میگفتن اوشیداوروانی هست به اوهمسرندهید.اگرسمت ازدواج ومراحل بعدی آن میرفتم بدون شک خیلی هزینه میپرداختم ویک زندگی تکراری وبی تردیددارای هویت های مخدوش راداشتم.بهتربودمعادلات راباحذف سلامتی آغازمیکردم چون اگرهم سمتش میرفتم نفعی برای من نداشت.ازهمه مهمترجامعه پزشکان روانشناس من راروانی یادیوانه میدانستندازطرف دیگردرجهنم یابهشت به سمت من زمانی بازشده بودکه هیچ فرشته ای نبودکه بگویداین فرددیوانه نمازنخوانده یااین فرددیوانه دروغ گفته.درکل همه چیزبااین فرددیوانه آغازمیشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

نقش موبایل مرده شوربرده درازدواج قسمت اول

هرچی مشکل داریم بعلت موبایل مرده شوربرده داریم.این نظرجامعه شناسان درخصوص طلاق عاطفی افرادبود.

موبایل مرده شوربرده باعث نه گفتن  پسرهابه دخترهاوبالعکس بود.بشکل کامل حیابواسطه موبایل مرده شوربرده ازبین میرفت.

حتی پول هم تلف میشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

MATRIXجلدپایانی قسمت ششم

معماردردنیایMATRIX شرکت مایکروسافت بود.این شرکت نقشی موثردرهک کردن خطوط هوایی ونفوذدراطلاعات داشت.قدرتی ده برابرشرکت مایکروسافت وجودنداشت.درمابه ازای فعل وانفعالات شیمیایی سیاره زمین نقش موثررامعمارداشت.درواقع اندیشه وذهن بودکه بردنیای مدرن MATRIXحکومت مینمود.هرحرفی که درفضای رایانش ابری بشکل داده های اطلاعاتی ردوبدل میگردیدباعث میشدافرادتصمیمات مختلف رابگیرند.

مامان گفتن وباباگفتن درهوش مصنوعی تعریف شده معمارMATRIXمفهوم خنگ بودن راداشت.ازاینروجماعت احساسی انسان میبایست تبدیل به جماعتی بی احساس میشدند.

مایکروسافت درهک کردن خطوط هوایی نقش داشت.خطوط هوایی همبستگی خاصی باتفکریک منطقه ودنیاداشتند.خطوط هوایی مرتبط باحادثه یازده سپتامبروهمچنین خطوط هوایی مرتبط بابرموداومرتبط باکشورهای درگیربهره کشی اززنان ومردان مانندجمهوری کنگو.مهم بودافرادهمدیگررابکشندوعده ای تماشاچی برای آن بدون احساس پول بدهندمانندبازیCLASH OF CLANS.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

برخورددوگانه باداعش قسمت اول

هنگام فروپاشی زیرساخت هادرکشورهایی که بیشترشان برای کشاورزی سرمایه گذاری مینمودنداین اتفاق رخ مینمودکه کشورهایی که ازلحاظ زیرساخت بااپیدمی انواع بیماری هایی همچون هاری مواجه بودندسمت کشت خشخاش وتولیدموادمخدربروند.هاری یک بیماری بودکه براثرگازگرفتن بوجودمیآمدوزخم موجب عفونت جسم وروان محسوب میشد.

این زخم باشلاق وتنبیه بدنی هم بوجودمیآمدامافردی فکرنمیکردبجای اینکه مدارس جهت بهبوداوضاع یک منطقه عمل کنندنقش جامعه ستیزانه ایفاکنند.این مدارس به سرکردگی افرادی اداره میشدکه مافیای دارودرترکیه وسوریه وغیره بودند.

افراددرمنطقه جنگی آموزش مقابله بابیگاری کشیدن ازافرادوهمچنین نحوه برخوردبابیماری هاری رانمیدیدندفقط دنبال ماده ای بودندکه نئشگی فراوان بیاوردوفردراخواب کنندتاراحت خوش گذرانی زودگذرداشته باشند.بهداشت جسمی وروحی باماده مخدرازذهنیت افرادپاک میشدوهیچ فردی قلیان نمیشکست وسمت کارکردن برای خودش باتهیه زمین کشاورزی وعلم آموزی نمیرفت.آموزش مختص قشرثروتمندبوداین قشرثروتمندهم درموارداینچنینی آموزش نمیدیددرحدسجودبرسریک شی بی جان.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

بالای شهروپایین شهرقسمت دوم

نتیجه های بهره بانکی بالاوعدم حمایت ازقدرت خریدملت موجب سکس های متعددوبیماریهای مختلف ازجمله ایدزشده بود.کدملی ده رقمی مانندسندیک برده بود.برده ای هم که درگیرکاهش قدرت خریدوتن فروشی شودقطعابه حجاب و عفاف تمایلی نخواهدپیدانمودحتی ازدواج دایمی ومادرشدن رانیزقدغن میکندشایدتامرحله صاحب جنین شدن وفروش سلول های بنیادی جنین پیش بروداماقطعامادرنخواهدشدوبافرزندمرده مواجه خواهدشد.

هزاران اتفاق دردنیای پزشکی رخ میدادهمه چیزهم بیشتردربالای شهرمتمرکزبودازپول بیشترگرفته تاغیره همه چیزدربالای شهرمتمرکزبود.بالای شهرتنهاتفاوتی که داشت باپایین شهرمیزان فحش های افرادوآلودگی هوای آن بود.دربالای شهرافرادکمترفحش میشنیدندچون غرق ثروت ناشی ازسکس های ضربدری بودند.دقیقامشابه اتفاقی که دردیگرنقاط دنیارخ مینموددرفضای مجازی فرزندان فروخته میشدند.موادمخدروسلاح وغیره جایی نبودکه ازگزندپول کثیف بی بهره نماند.این پول بدون ذکرمنبع واردبانک باسود23درصدوبیشترمیشد.گاهی وقتهاازسودماهانه افرادپولی هم به گداهامیدادند.افرادمتکدی درروزمیلیاردی پول کسب مینمودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

MATRIXجلدپایانی قسمت پنجم

خب اینجورکه معلومه زوردنیای MATRIXازفرزندنئوهم بیشتره.این حرف پیشگودررابطه باآینده دنیایMATRIXبودعصری که انسان هادرآن کشت میشدندبدست ماشین هایی که نسل انسان ساخته شده بودشبیه سازی DNAرخ مینمود.

باران جای خودرابه برف داده بودزایان درسرماویخبندان فرورفته بود.

فصول مختلف موجب ایجادنقص هایMATRIXمیشدند.این فصول درهرنقطه جغرافیایی سیاره زمین موجب نوسانات گرمایی وسرمایی دراپراتورمرکزی سیاره زمین میگردید.ازنگاه پیشگودنیاباانسان یابی انسان زمانی که سکوت کامل همه جارافرابگیرد.موجب حرکت وزایش میشدخواه منفی خواه مثبت.

MATRIXاگرمنقرض میشدسکوت همه جارافرامیگرفت وکائنات هم دست به تولیددنیایی متحول میزد.مانندحادثه بینگ بنگ هنگام آفرینش هستی.روح چیزی بودکه انسان داشت اماماشین نداشت.روح انسان واردمرحله بعدی میشدکه باانقراض وسکوت شروع میگردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

چالش ارتباطات هوشمندقسمت اول

بیشترافرادکه زیروبم سیاست واقتصاددنیارادرجزایرلاکچری که براثرفوران آتشفشان دراقیانوس بوجودآمده بودیادست سازبودندبه این اعتقادداشتندکه مسائل دنیادرخصوص مسائل جمعیتی ومنطقه ای ربطی به حجاب افرادودین نداردفقط ربط به موادغذایی ومکان دارد.این قانون وطرح صلح آمیزجهانی وجودنداشت که افرادی که خواستارسکونت درمنطقه بی خطرهستندبتوانندتاابددریک منطقه بی خطرسکونت کنند.منطقه بی خطرجایی بودکه تجاوزبه حقوق دیگران وحریم خصوصی نباشدبه معنای واقعیGPSنباشدیادوربین نباشد.INTERNETنباشد.که اگرنباشدعده زیادی درگیرترافیک جاده ای وهزارحادثه دیگرمیشدند.بشکل کامل همه چیزنیازبهGPSدارد.همه چیزبدون آدرس ونشانی اگرباشدداعش بوجودمیاید.افرادبدون درک ازمحیط ودنیانمیتوانندبایکدیگررابطه برقرارکنندحتی دادوستدمالی پیداکنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

انجمادهای پرخطرقسمت دوم

میلیون هاطرح افتتاح میشددرکنارآن هزینه زندگی انفرادی افرادافزایش میافت.دردناکترین بخش دراقتصادیک کشورهزینه زندگی انفرادی بود.تورم وتعهدباعث بوجودآمدن افزایش یاکاهش هزینه زندگی انفرادی بود.

افرادزیادی ازروایت آمارهای سازمان هاناراحت بودند.تصورکنیدکلی پول صرف خریدطلاشوددرکنارش افرادپول خوراک وپوشاک ومسکن ودارووغیره نداشته باشند.این بخش مهمترین بخش بودکه فقط اقتصاددان های نابغه به آن اهمیت میدادند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

انجمادهای پرخطرقسمت اول

هنگام تحریم رخ میدادتمام ارزبانک هاتبدیل به طلامیشددرواقع پول ودلاربی پشتوانه دربانک های دنیاکه درگیرتحریم بودندتبدیل به طلاکه بدون تاریخ انقضابودمیشدند.

معادل آن بانک هاکارت اعتباری صادرمینمودند.

انجمادپول وثروت درچه چیزی خوب هست خیلیهافکرمیکرندرستوران داشتن کارآسانی هست واقعیت این بودکه سوددررستوران بود.رستواران غذای شکم راتهیه میکرد.حتی اگرخراب بودباچاشنی به افرادمیداد.

درکل داشتن رستوران بااین فرض که غذای سگ رابه افرادبدهندسودآوری داشت این اتفاق درچین رخ مینمود.دلارمسافران خارجی دربانک ذخیره میشداین گردش مالی بزرگ دراثررفت وآمدبوجودمیامدکه مدیون جاذبه های گردشگری مختلف بودمانندبزرگترین دیوارمرزی جهان وبزرگترین پارک شادی وغیره هرچیزی که شادی آفرین باشدموجب افزایش ثروت میشدوقتی درطلامنجمدمیگردیدبدست بانک هایاسپرده گذاران که باکاهش سودسپرده پول خودراخارج مینمودنددردسروتنش بوجودمیامد.کارخانجات نیازبه یارانه جهت تولیدپیدامینمودندواین اولین مشکل نبود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تغییرچهره قسمت اول

درلایه های زیرین حوادث دنیایک چیزثابت وجودداردوآن نقش روسای جمهورایالات متحده ومانورهای رسانه ای آنهاست.عده ای که میگویندبرای ناموس مردان رابه خط مقدم میفرستندحالامردان وزنان راباهم راهی خط مقدم تعریف شده میکنند.

هرفرددرفضای فیلترشده اینترنت یک شکل داردودرفضای بدون فیلترشکلی دیگردارد.

درزیرنورماه اشیابخوبی دیده نمیشوندحتی شکل انسان هاهم متفاوت اززمانی هست که زیرنورافتاب دریک سنگربرای هم چای میریزند.

رسوایی های جنسی درتمام جنگ هارخ مینمود.مردمیگفت جهت دفاع ازوطن وناموس میروددرکنارش هم جهت آمیزش جنسی به یک جنس مونث نیازداشت.زیادبودخودکشی های بعدازانتقال گردان های آمریکایی به عراق وافغانستان.همیشه دونالدترامپ میگفت باراک اوباماوهیلاری کلینتون وروسای جمهورنقش اصلی رادربوجودآوردن گروهک داعش داشته اند.این گروهک شامل نژادهای مختلف میشد.

توپ وتشرهای دونالدترامپ علل مهمی داشت اوملل رادربرنامه زیباترین دختردنیاباجراحی پلاستیک وهالیوودورسانه آشناکرده بود.اوبه این نکته مهم هم رسیده بودکه داعش ازجراحی پلاستیک جهت گریزازنظارت استفاده خواهدکرد.جراحی زیبایی انسان هاراشبیه یکدیگرمینمود.حتی روسای جمهورهم بااین ترفند بدل خودراقربانی مینمودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

وحشت درمیان ثروتمندان قسمت اول

تاسیسات نفتی آرامکومداوم موردهجوم مدافعین مظلومان یمنی قرارمیگرفت.حتی کشف میادین نفتی بزرگتردرجهان هم باعث نمیشدوحشت ثروتمندان کم شود.بخوبی ثروتمندان واختلاسگران دکل های نفتی میدانستندکه بعدازکشف میدان نفتی هفت سال طول میکشدکه تاسیسات استخراج ساخته وبعداستخراج نفت شروع شود.

یک زلزله بزرگ دریک جنگ افزایش قیمت نفت درجهان بود.انسان هایی که به جان هم میافتادندنمیفهمیدنددرپی چه چیزمیدوند.نفتی که هوارآلوده میکردوباعث مرگ ومیردرجهان بودوبقایای فسیل جانداران بود.

فقط پول وثروت این تفکردربین ثروتمندان وجودداشت که جهت تعادل عرضه وتقاضاوکالایی که دوسال بعدچندبرابربایدبرایش پول بدهندابتداخام خام فوری ازمملکت های فقیرخارج کنندواسکناس بدون پشتوانه دلاررابه ملت فلک زده بدهند.درانتهااین جماعت فلک زده سمت ایالات متحده یاینگه دنیامیرفتندوبازرئیس جمهورایالات متحده به همه میگفت موش متعفن یااینکه به کشورهای دیگرمیگفت بابت شکم این افرادبه ماپول بدهیدهمین پول هادربانک های ایالات متحده سپرده میشدندوبازگردونه میچرخید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

تصمیماتی که هیچ وقت اجرایی نمیشوندقسمت اول

باراک اوبامامشغول حروف نگاری درتوئیترباخانم های مختلف بود.این حروف نگاری های سیاستمدارهای مردباعث شده وقت هدررود.این نگاه هیلاری کلینتون که به کشیدن نقاشی درجلسات مهم شهره گشته بوددررابطه باسیاست مداران مردبود.

اوحوصله شنیدن سخنرانی هایی بازمان طولانی رانداشت وحتی ایمیل های خودرامداوم پاک مینمودحتی اگرطرف مقابل فردی مهم بودایمیل هایی که باسلام آغازمیشدندحذف مینمود.

نحوه پرداخت به تصمیم گیری یک اصل مهم درسیاست به شمارمیروداین سخن نهایی دونالدترامپ بوداوهمیشه میگفت مملکتی که آبش تصفیه ازمیکروب نیست مملکتی هست که موش های متعفن درآنجاسکونت میکنند.

گربه توجوبی مترادف موش متعفن بود.

قیمت همه چیزبستگی به گذرزمان ومیزان ذخایرمعدنی وانرژی مصرفی داشت.مملکت پرازبدهی نتیجه جنگ افروزی درخاورمیانه بودونتیجه آن هم موش های متعفن بودند.

دونالدباخروج ازمعاهدات مختلف تشنج وگرانی بوجودآورده بود.

مداوم زیرساخت هاجهت ترمیم نیازبه نیروی انسانی وماشینی داشتندودراثربدهی زیرساخت هاترمیم نمیشدند.بشکل کامل میکروب رشدگسسته پیدامینمودحتی شخص دونالدترامپ ازاین میکروب هابااستفاده ازفناوری های مختلف سلاح های متنوع میساخت.امادرانتهاواگیرداربودن میکروب به خوداوهم میرسید.تفاوت منطق درذهن یک نژادپرست اینجاخودش رانشان میداد.افرادی که سفیدپوست هستندبی میکروب والباقی بامیکروب هستند.

نتایج نظرسنجی هادرایالات متحده شصت درصدضددونالدترامپ بود.

سازمان های مختلف جهت عدم وابستگی ازبازیافت زباله جهت امرارمعاش استفاده مینمودنداین اتفاق به تصمیم دونالدودارودسته اوبستگی داشت.امکان داشت بخواهدصنعت بازیافت راانرژی بربداندومنهدم کند.براحتی یک امضاپای تعهدی ورشکست کننده وزیان دهنده رابایگانی تاریخ تعهدات جهان مینمود. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

مدارس تخریب شده درزلزله قسمت اول

درهرزلزله خسارت زیادی رخ مینمود.امادرایران شکلی جدیدداشت دربین مدارس گلی ونوسازاین مدارس نوسازبودندکه بیشترخراب میشدندوویرانه شدن آن دربخش آموزش باعث بلعیده شدن پول بشکل فراوان واسراف آن بود.

درهنگام تحریم قبل ازتحریم ایران بیشترین بشکه های نفت خودرابشکل تبادل کالاباکالاباچین وهندانجام داده بود.همواره دربازارایران کالاهای چینی وهمچنین برنج هندی وگوشت یخی فراوان بود.همچنین نرخ دلارهمه چیزرابه هم میریخت.

هندوستان اهل خوردن گوشت قرمزنبودوآن سمت ایران وکشورهای شیعه دست به دست میشد.

صرفه جویی مصرف هرگزرخ نمیدادچون فقط یک تن ماهی وپنیرسرجمع میشد20تا22500تومان ودرسی روزحجم زیادی پول لازم بودتاافرادگرسنه نمانند.

افرادزیادی بااین معضل یعنی نبودنقدینگی باسودکم ازبانک مواجه بودند.

بشکل کامل پول دربخش مسکن بابی کیفیت ساختن هدررفت داشت.پولهایی که ازبانک وام گرفته شده بوداگربرابربادوازده میلیارددلاربوداکنون شش میلیارددلاربودوخیلی افرادهم بی پول وگرسنه بودند.حزب های مختلف دربخش ساختمان سازی باعث بوجودآمدن احزاب ضدجمهوری اسلامی میشدند.درعین حال ضدپول پاشی هم بودندچیزی که ملت به آن هنگام انتخابات رای میدادند.عمده آنهاباعث وبانی فعالیت های فشل اقتصادی بودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد

سناتورقسمت اول

سالی یک بارجنگ برای آزمایش تسلیحات درخاورمیانه نیازداریم.این حرف های مشاورسناتوربود.سناهم موافقت حداکثری رااعلام نموده بود.اوضاع خاورمیانه برای فکرهای غرب زده درینگه دنیامعنایی مهم داشت.سودحاصله ازآورگی انسانهایک طرف وسودحاصله ازغارت منابع به اسم خصوصی سازی یک طرف دیگرمعادله بود.عده زیادی غارت منابع راامری نابخردانه میدانستندوعده زیادی هم امری مهم جهت امرارمعیشت درینگه دنیامیدانستند.

دنیاهای ضدهم ازبعدفکری درحال مخلوط شدن وزیروروشدن بودند.درانتهامردهایی بودندکه به یک جفت جوراب دلشان بدست آیدوهمچنین زن هایی بودندکه به طلامهریه بگیرند.

سناتورفقط به طلاوپولی که زن هاداشتندفکرمینمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدمحسن احمدی فلاح نژاد