هرروزتاجران برده درشهرشانگ های مرتکب اعمال غیرقانونی میشدندوباپول ازدست قانون فرارمینمودند.دولت بدنبال محاکمه آنان بوداماآنان پولی بشدت زیادداشتندکه اگرازیک بانک درهرکشورخارج میکردندموجب بهم ریختن معادلات اقتصادی دنیای تجارت میشد.

مخفیانه نقشه میکشیدندکه چه اقدامی را انجام دهندتاآنجاکه ممکن بودبااطلاعات غلط پخش کردن سعی میکردندبه هدف خودبرسند.قدرت آنهادرخلق پول بالابود.میدانستندپول کالایی هست که اگردرجایی سنگ شود ارزش بیشتری پیدامیکند.

براحتی دنبال فرمانده دزدان دریایی که دارای زیردریایی هست و ارتش چین رامیازاردگشتن ساده نیست.فرمانده دزدان دریایی قطعادنبال ثروت بالایی هست و این ثروت بالا برای او اغلب جنس مونث هست.اینباربگذاریدمسائل منطقه ای را من حل کنم این سخن خانم لین بود.خانم لین میدانست هرفردی چه نقطه ضعفی دارد.ژنرال با نگاه به نقشه جغرافیای کشورچین ودنیا گفت برای انهدام دزدان دریایی نیازبه کمک بین المللی داریم.

این درحالی بود که کشورهادرگیرترمیم زیرساخت های آسیب دیده خود جهت بقابودندوبه این فکرنمیکردندکه زیردریایی دزدان دریایی مشغول آسیب رساندن به کشورچین هست.این زیردریایی باری به هواپیماهای مختلف هم آسیب میرساندوکشتی های ناوبرراهم منهدم میکرد.گویی یک کوسه وحشی دردریابرای شورش های دنیاآزادمیگشت.