بانک های تحت پوشش بانک مرکزی بااحتساب اعتبارخوددرسیستم بانکی بعلاوه اعتباربانک مرکزی نقدینگی بزرگی دراقتصادایران محسوب میشدندعلاوه برآن بااحتساب اعتباربیمه هابعلاوه احتساب اعتباربیمه مرکزی یک نقدینگی پرقدرت محسوب میشدندکه اگرمشمول مالیات میشدندموجب گرانی دومینوواردربخش وام پرداختی بانک هاوارائه الحاقیه بیمه نامه هامیشدنددرکنارآن افرادبعدازآخرین قسط پرداختی بیمه نامه شاهدکاهش مستمری وعده شده توسط شرکت بیمه وگرانی وام پرداختی ازطرف شرکت بیمه میشدند.همه این موارددرحالی بودکه قیمت طلادرحال صعودبود.کشورهای چین وروسیه درحال جمع کردن طلاازبازارجهانی بودندوخطراحتکارطلاوگرانی آن درکمین اقتصادکلان ایران بود.آیاهمچنان مجلس اصراربه گرفتن مالیات داشت.خطرگرانی وفقروفسادوفحشابه عصررابین هودومالیات گیران رسیده بود.