هرروزمرزهای ایران درتهدیدداعش بود.محسن درحال تقویت گردان زمینی بود.آذوقه ومهمات جهت جنگ باداعش وتکفیری هالازم بود.پهپادهایی که درراداردیده میشدندبیشترش متعلق به نیروهای آمریکایی بودکه برای داعش آذوقه ومهمات میفرستادند.وبعدهم حمله به روستاهای شیعه نشین وسنی نشین وحتی افرادخودی مینمودند.وحشت دربغدادبه حدی بودکه آیت الله سیستانی عصای خودرابلندکرده بودوفرمان جهادصادرنموده بود.دراین بین زنان ایزدی شیعه به عنوان برده دربازاربرده فروخته میشدند.مرزهای ایران امنیتش مدیون قدرت سپاه وارتش بود.بودجه سپاه وارتش بیشترین بخش بودجه رادربرمیگرفت.همواره داعش درصددحمله به ثروت نفت وطلای موجوددرایران بودتاباخودکول کندوببردوبازارمکاره راه بیندازد.گرچه ایالات متحده مدعی بوددختران آمریکایی توسط داعش درنیویورک ودیگرایالاتهایش ربوده شده وبه سمت بازاربرده داعش درعراق رفته اندامابیشترین دلیلش سودناشی ازجنگ عراق باداعش بود.کشورهای مختلف درناامنی عراق سهیم بودند.یکی ازاین کشورهاکشورهایی بودندکه علاقه وافربه خریدسلاح ازآمریکاداشتند.

درفکرهای حججی چیزی فراترازجنگ وجودداشت.ازاووقتی سوال میپرسیدندسرتکان میدادومیگفت ثروت ایران ناموس ماست بودجه سپاه وارتش ماست این ثروت راخزانه وکابین زنان دشمن نمیکنیم.همچنان خط مقدم درگیرجنگ جبهه حق وباطل بود.حججی معتقدبودسلام سلامتی میاوردولی فردی که باسلاح واردکشوری میشوداهل سلام وسلامتی نیست.