همیشه توریسم بین المللی برای رئیس جمهور ایران اهمیت داشت دلیلش واضح بود راه اداره کشوری که نیازبه تامین همه چیزراداشت فروش مسکن در بالای کوه بود این اقدام بالای کوه راه حل ایجادکردن ثروت بود.

منطقه های مختلف راثروت اداره میکرد.ثروت به معنی نقدینگی درگردش بود.این نقدینگی داروی اقتصادی بود که باکمبودبودجه مواجه بود.

درکشورهای مختلف درگردش انسان هاسودحاصل میشد.امادرایران بیشتر حاصل میشددرکنارآن محیط زیست نابودمیشد.

شخص رئیس جمهورمیدانست پول را چگونه زیادکندومیدانست که چگونه دنبال ایمنی غذایی برود.

امانابودکردن محیط زیست درهرزمانی صحیح نبودتنهازمانی صحیح بود که به منفعت همه باشد.تصور ملت از زندگی باتصوری که از زندگی جلوی چشم خودداشتندمتفاوت بود.زندگی ترکیب تمدن.بلایای طبیعی.جنگ بود.یک استخوان درگلوی انسان بود.این استخوان درگلوی انسان سهم انسان ازدنیابود.چیزی که افراد سرش دعواداشتندپول بود.این پول به بقای انسان نیانجامید.چون سرانجام همه دستشان در کیف پول هم بود.