کاخ سفیدبیشترثروت خودرامدیون زیبارویان بی وفابود.زیبارویان بابت خدمات جنسی ثروت ونقدینگی خلق مینمودند.این ثروت دربانک وزمین وصنعت بیمه ومستغلات وجاهای دیگرمیخوابیدومانندگندم زاری بزرگ میشد.البته گندم زاری که هیچ وقت خمسش پرداخت نگرددمستعدبلاهای مختلف میشود.فرض کنیدتمام زیبارویان درایالات متحده گردهم آیندوثروتی بزرگ برای کاخ سفیدبه ارمغان آورند.ازطریق مختلف این ثروت کسب میشود.هرفردی هم جهت تبلیغ اززیبارویان استفاده کند.مثال قوم لوط مثال ایالات متحده بود.مادران وپدران دختررادلارموردعلاقه میدیدندفرزندی که درازای یک تن فروشی پول به خانه میاوردبدون هیچ هزینه تحصیلی وغیره.

هرچه برهنه تردرآمدخانواده بیشترمیشودومطابق آن پول جنگ های مختلف ایالات متحده جورمیشودجنگ هایی بزرگ مانندحمله اتمی به هیروشیماوغیره که مساحت بیشترومنابع بیشتررابوجودمیاورند.