اينكه سلاح فروخته شده دراثرتعويض محل فروش يامدت زماني بالاارزش بالايي ميافت براي دونالدوحشت آفرين بود.

اوهميشه ازيادآورشدن عبارت كاغذفاقدارزش واهمه نداشت.معاهدات اسلحه وغيره بيشترزيان نصيبش ميكردند.

امكان داشت كشورهاسلاح هارامهندسى معكوس كنند.ازآن جهت تحميل قوانين استفاده كنندياازآن بعنوان جانشين طلاودلاراستفاده كنند.

فكراوسراسرسودآورى نداشت دركل بروزبودن همه سلاح هادركشورهاراخواستارنبود.شایدبرایش دنیاجوردیگری معنی پیدامینمود.واقعیت هارانادیده میگرفت وبراستراتژی خاصی که انگلیس درعصراستعماراستفاده مینمودمتمرکزبود.

اینکه ایران ناوهواپیمابرنداشت ولی اوداشت حکم زیان بیشترداشت.درواقع مطمئن بوددرعرصه حمایت ازداعش یاجنگ افروزی ویاحتی حمایت ازاسرائیل بازنده نهایی خواهدبود.چون عملا بودجه زیادی راسمت صنعت زیان دهنده ناوهواپیمابرفرستاده بودندکفری بود.ترجیح میدادسمت صنعت برده داری مدرن بودجه خرج شودیاسمت موشک قاره پیمابیشترپول خرج شودنه اینکه کلی نظامی وارتش بااحتساب هزینه خوراک وپوشاک وایجادقرارگاه درخاورمیانه یاائتلاف هایی که به پنج سال نرسیده باموشک منهدم میشوندپول بدهد.

ناراحت بودوعصبانی ودلش میخواست ازعصبانیت بمیرد.