باید همه ارکان دولت رازیرسوال ببریم.درابعاداقتصادی.سیاسی.مذهبی.تفریحی.حتی پوشش افرادرازیرسوال ببریم.

طبیعی هست جامعه ای که در عرض سه ماه باافزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه گرددشورش میکند.

این حرف هادراتاق فکرفراماسونرهای اسرائیل رخ می نمود.

رشددوبرابری تورم نقطه به نقطه در ایران به عوامل مختلفی گره میخورد.این رشددوبرابری قیمت کالاهادرعرض سه ماه همواره دراسفندماه استارت پروژه اش خورده میشد.

طبیعی بودن رشدنرخ کالاهاراکسی قبول نداشت.درکل یک جامعه که مشکل انقراض نسل راداردنبایستی بارشددوبرابری قیمت کالامواجه شودمگراینکه تعداد مصرف کننده کالابراثرمسافرت دریک منطقه افزایش یابد.مهاجرین  خارجی در ایران و پول خرج کردن انهادرخلق ثروت اثرگذاربودند.این ثروت موجب کمبودکالادرمملکت درگیرتحریم میشد.احتکاروسفته بازی بخش کوچکی ازآن میشدند.