شیطان مداوم در گوش کبری پچ پچ مینموداوعلاقه خاصی به شاهزاده وهابی سعودی داشت.امیرالمومنین منزل اومیبایست فردی پشکل مغزمیبودتابراحتی وبسادگی خرشودوهرکاری برایش انجام دهد.

شاهزاده سعودی علاقه وافری به حتک حرمت هرچیزی داشت این شاهزاده ازروی کینه و عداوت تصمیم می گرفت درکل دوست داشت هنگام عصبانیت سرهای زیادی راببردهرفردی که برعلیه اوانتقادمینمودبدنش تکه تکه میگردید.

شیطان درخانه کبری قصد داشت تخم فتنه رابوجودآورداومیدانست نسل کبری وشاهزاده نسلی هست که آشوب رابه دنیای غرب وشرق می‌فرستد.

شاهزاده مشغول رقص شمشیربادونالدترامپ بود که دونالدبه اوپیشنهادسلاح پیشرفته ترازشمشیررادادشاهزاده گفت مگرازذوالفقارمن بهتر هم هست بده ازمایش کنم.این رقص شمشیرشروع نبردخیروشربود.